Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2152 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 8 February 1757 n.s.
Dated 1757 d. 8 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens råd,
President, Gouverneur, Academié Canceller,
samt Canceller af K]ongl]. M[aj]ts orden
Nådigste Herre.

Eders Höggrefl[ige] Excellences dyraste nåd genom bref af d[en] 7 januarii, hugnade mig wid min hemkomst ifrån Bergslagen, och tog af mine skuldror den tyngsta börda. Allmachten, som fram för andra menniskior förlänt Eder Excellence så mänga pund, har ock krönt dem med det mildaste hierta, hwilket giör at Eders Excellence bland förnuftige mäst älskas, wördas och förundras.

Att se Eders Excellence af ond werld och otroligt arbete aftynad, har ofta grämt mig; men jag har ock sedt de starkaste förswinna, då de swagare uthärdat; ty har jag äfwen bort tro, at den Gud som dageligen uppehåller oss, äfwen och bärgar oss så länge honom sielf behagar

Då Eders Excellence nådigst oftererar mig at på den sälla Åckerö inkomma uti ett jordiskt paradis fult af de största Skaparens underwerk och till hwilkas betraktande naturen sielf drager alla förnuftige, bör jag ock räkna det för en af de högsta förmåner; ty längtar jag efter en upqwickande sommar, som med gladare dagar gifwer muntrare sinne, at smaka det sanna nöjet, och resewerar mig i all underdån[ig] ödmiukhet coram protocollo mine fatalare.

Jag är nu sysselsatt att sambla mina sarcinas, at jag må wara beredd när det giäller jag uppteknar alt hwad Gud låtit mine ögon få här i werlden, at jag må uppgifwa inventarium i den bok, som 10de gången kommer at inför hela werlden giöra til Eders Excellence min oskrymtade tros bekännelse.

Då detta är wärkstält, warder för mig så lätt, som för ut widlöftigt at hopsätta det befalte Lexicon, allenast den stenen wid M[anu]ss[crip]tets utsändande wältes, som nu ligger i sägen.

Om ej desse 2de inneslutne oföränderlige hiertan inom ett par åhr kommit i Eders Excellences stora sambling, utbeder jag för dem ett så litet rum, som de sielfwe äro små, ty jag äger ej sällsyntare.

När Eders Excellence täckes lämna min skugga en plats i sitt åt Gud och Naturen helgade rum, tillskyndas wisst mitt namn så stor heder, som palaitset där af fördunklas; men Eders Excellences Hierta skall säkerligen lämna mig äfter min aska, at jag där residerat medan jag lefwat, och dödt en gång

EDERS Höggrefl[ige] EXCELLENCES
underdån[ige] ödmiukaste
och oförändrade tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 8 febr[uarii]

Kongl. Maijts och Riksens råd
Presidenten, Gouverneuren
Åbo Academié Canceller
Cancellairen af K[ongl]. M[aj] ts orden
Högwälborne Grefwe
H[err] Carl G[ustaf] Tessin
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of 7 January 1757Letter L2134 that he received on his return from [the mining district in] Bergslagen.

He also thanks Tessin for the invitation to Åkerö the coming summer and is very much looking forward to the visit.

Linnaeus informs that he is working on the 10th edition of Systema naturae and that this edition will be dedicated to Tessin [Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published].

When this work is completed he will continue to work on the "Lexicon" [Linnaeus refers to the “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”, a work that was never published], provided some problems concerning the printing of the work can be solved [Linnaeus refers to the restrictions in Sweden concerning printing books abroad].

Linnaeus encloses two specimens [of petrifaction], and hopes that they will be included in Tessin’s collection of natural history specimens [see Tessin to Linné, 12 February 1757Letter L2150, Linné to Tessin, 15 FebruaryLetter L2148].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 15). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 35-37   p.35  p.36  p.37.