Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2153 • Carl Linnaeus to Carl Alexander Clerck, 4 February 1757 n.s.
Dated 1757 d. 4 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Herre.

Jag har läsit förtalet, som är skrefwet allwarsamt och redigt, att ingen ärlig Karl har där på att klandra det minsta.

Allenast endasta felet finner jag wara, att då Min Herre tänker hedra mig, förnedrar han sig sielf. jag är wand wid litet, och därföre hisnar för alt förstort. Achta at Eder wänskap och mildhet emot mig afskär Eder den heder, jag ej kan gifwa. M[in] H[erre] tillbakas i mine små skrifter.

Den flugan, om hwilken Goedart talar, är så wist en Ichneumon, som Bellonii är en Sphex (:ett nytt genus likt Ichneumon:) hwarföre jag satt där Sphex i stället, at läsaren må begripa hwad det är; ty ichneumones lägga sine ägg i andra insecter, men Sphex drager dem bort i sine holer.

Sit Tibi fausta Lucina.

Min Herres
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1757
d[en] 4 febr[uarii]

Commissarien
Edel och Högachtad
H[err] Carl Clerck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XI, 147).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 267-268   p.267  p.268.