Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2170 • Carl Linnaeus to Carl Alexander Clerck, 1 March 1757 n.s.
Dated 1757 d. 1 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Ju compendieusare titul, ju wackrare ock, där han älliest i sig sielf är tillräckelig, ty Tyskarne hafwa giort långa titlar på böcker wämjachtige.

jag sätter projectwis; doch så att M[in] H[erre] ej giör äfter mitt, utan sitt egit tycke; ty quot capita, tot sensus.

Rabbinernes Historia har jag om Spindlar mig ej bekant, kan altså ej utlåta mig där öfwer.

Om M[in] H[er]re will hafwa Societetens widlöftiga eloge uti sin bok, så är nödigt att sända hit henne, så wida hon är tryckt, med text och figurer; ty i protocollet blef endast innelyckte upptagit.

förbl[ifwer]
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1757
d[en] 1 Martii.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XI, 147).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 268-269   p.268  p.269.