Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2177 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 25 April 1757 n.s.
Dated 25 April 1757. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden

Af Herr Archiaterns Höggunstiga Skrifwelse af den 2 sidstl[idne] Martii finner jag med serdeles fägnad, att Herr Archiatern ännu har mig i godt minne. Jag tackar ödmiukast för de meddelade tidningarna.

Både i Cadix och här har jag med all flit sökt att få någon underrättelse om H[err]Loefling, och idag är mig jämwäl svagt, at Herr Hortega, att på nästan Twå års tid, har icke den ringaste tidning hit ankommit hwarken om Loefling si heller om någon af hans Resekamerater, utan det har allenast gådt ett löst rykte att en af hans disciplar blifvit död, men det är ock myckit owisst. Hwarest de må wistas i Spanska West indien, så få de pengar hos gouverneurerna, men derpå skickas inga räkningar hit, så att man ej derigenom kan få weta något om den botaniska expeditions tillstånd. i medlertid bör man wäl hoppas det bästa, så snart jag får förspörja något , skall jag det ofördröjeligen till Herr Archiatern berätta.

Den stränga vintren, som här i detta år warit har förderfwat många örter i den botaniska trägården, men det förmodas att i sommar skall den ansenligen förbättras. Herr Archiatern är wäl tillförene underättad om den botaniska trägården i Cadix, jag blef nog bekant med den som der är praefectus. Han var nyligen kommen ifrån Paris hwarest han lärdt botaniquen, han heter Ruiz. Han hade mästadelen af Herr Archiaterns botaniska arbeten, jag skänkte honom Systema Naturae, med förbehåll att han skulle skaffa mig frö af de förnämsta örter i Andalusien, hwilket han lofwade. Förleden sommar har han på kronans kost giordt en resa i Andalusien, och Herr Ortega wäntar att snart få hans observationer, hwaraf han lofwat mig copia, det menas och att den samma Ruiz skall få fara öwer till Canariska Öarna och der botanisera.

Barnades, Doct[or] Med[icinae] och Botanicus är wäl genom Mag[ister] Hallman blifwen bekant hos H[err] Archiatern. Han skickade i Augusti månad nästl[idne] år åtskilliga slags frö tillika med anmärkningar öfwer synnerliga örter, men nu twiflas om de kommit Herr Archiatern tillhanda, effter Herr Archiatern icke nämndt något derom. Han är tjenstaktig, flitig, accurat och åstundar mycket att correspondera med Herr Archiatern.

Semiarum Species tålas icke i Madrid, men i Lissabon pläga de wara wäl antagne, och der finnas wäl ännu ganska många Species, om jag framdeles kommer att få se några, skall jag ej förgäta att beskrifwa dem, som icke äro allmänna.

Som det war sena hösten och wintertiden då jag wistades i Andalusien, så woro då icke många örter till finnandes, men den wackraste tracten, som jag ännu sedt i Spanien, är omkring Granada och Malaga. Stora orange och Citron trägårdar, som stå gröna och bära fruckt hela wintern. Stora oliver skogar med höga aloë häckar och Palmträn &c., förnöjde mig mycket, wid början af Januarii månad såg jag mandelträden stå i full bloma. Wid slutet af samma månad såg jag gossypium blomma under bar himmel. Aloë och rosenmarins träden hade blommor i Decemb[e]r månad.

Wid Valez malaga finnas Camelaeonter tämeligen mycket.

Jag har annoterat Spanska namn på 53 differente fisksorter som fångas wid Malaga. Jag wille wäl gerna conservera några i Sp[iritus] Vini, men det war omöijeligt att der få någon glasflaska, som kunde brukas dertill. Jag har fördenskull gifwit en Tysk köpman i commission att förskrifwa några flaskor och deruti förwara några synnerliga slags fiskar med Sp[iritus] Vini.

Hur Archiatern har wäl orsak att tänka, det jag icke widare bryr mig om Hist[oria] naturali, efter jag ei ännu insändt någon beskrifning, men jag beder att Herr Archiatern täcktes ursäkta mig, ty altsedan Mag[ister] Hallman reste bort härifrån, har jag warit bunden wid twå syslor, till hwilkas riktiga förrättande jag behöfft så mycket mer tid, som jag wid bägge warit owan, och dessförutan hafwa många hindersama omständigheter tillstött, altsedan jag kom hit ut, så att jag ej kunnat fullborda min intention, men det är hel wisst, att jag både blyges och förtryter det jag icke ännu här något uträttat, som kan wara Herr Archiatern till nöjes. jag önskar att jag nästa år kunde blifwa ledig härifrån, och att jag kunde få råd och lägenhet till att resa genom Murcia, Valencia, Barcellona och en del af Italien. Herr Hortega upmuntrar mig altid att taga den wägen, men jag wet ej hwarest jag skall få tillräckeliga resepengar. Om jag blefwe hulpen till någor Lectorat eller något Theol[ogie] Adjunctur i Swerige så torde jag någon tid skulle få resa på lönen. Men jag wet icke af någon vacance som jag kan söka; och den gamla reglen gäller wäl ännu: Absentes carent &c,

jag beder Herr Archiatern om min wördnads anmälan till wälborne Fruen, Mademoisellerne och Herr Carl. näst flitiga helsningar ifrån Herr Envoyien och fru Grefwinnan samt ifrån Herr Ortega och Quer, har jag den äran att förblifwa med ständig wördnad.

Wälborne Herr Architerns och Riddarens
ömiukaste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid den 25 April[is]
1757.

P.S. Jag beder ödmjukast, att Herr Archiatern icke ogunstigt uptager, det jag beswörar med innelyckte bref.

P.Jag har sagt åt Herr Hortega att wetenskaps Societen wäntar någon observation ifrån honom. Han ursäktar sig dermed, att han hela året warit och ännu är mycket sjuklig, så att han ej kan skrifwa något, som förtjenar rum ibland Societetens handlingar. Han och flere undra mycket derpå, att Herr Archiatren icke ännu tröttnar wid att skrifwa böcker. Herr Archiaterns arbetsamhet är oförliknelig, jag längtar effter den 10de edition af Systema Naturae, det woe wäl om jag kunde få hit 2 exemplar.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 243-245). [1] [2] [3]