Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2181 • Carl Alexander Clerck to Carl Linnaeus, 21 April 1757 n.s.
Dated d. 21: Ap: 1757.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare af
Kongl[iga] Maij[estä]ts Nordstierne Orden.

Den utmärkta ynnest som Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern] och Rid[daren] för mig behagat yttra, gjer mig dristighet at, på fara at missbruka den samma, anhålla om Wälb[or]na H[err] Arch[iatern]s och Riddarens befordran i en omständighet, hwarå min lycka och wälfärd beror.

Cammererare sysslan här wid staden är ledig efft[e]r afl[id]dne Cammereraren Segerlund och torde komma nästa tisdag at bortgifwas. Effter 29 1/2 tjenste år wid denna Staten har jag ordsak at tro mig mäst förtjänt ibland de sökande till denna lägenhet: Men jag äger inga släg-tingar eller Gynnare som wid sådana tilfällen äfwen äro nödige.

Genom några ord til min förmån ifrån Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern] och Riddaren til Hans Excell[en]ce Tessin som kunde befordra mig hoss H[err] Rådman Kierman, tror jag mig kunna winna denna sysla, hwarigenom mina wilckor blefwo så mycket förbättrade, at jag med mindre bekymmersamhet för min utkomst kunde fortfara i Natural-historien, uti hwilcken jag af en så stor man som Wälb[or]ne H[err] Archiat[ern] och Riddaren hafft den lyckan at blifwa införd. Hwarföre jag hoss Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern] och Riddaren dristar mig aldra ödmiukast anhålla om en liten föreskrift til H[an]s Ex[ellence] Tessin, åt hwilcken jag fådt den nåden at öfwerlämna mit lilla arbete om spindlarne, och som ej lärer afslå mig sin befordran, om Wälb[orne] H[err] Arch[iatern] och Rid[daren] Hög-Gunstigast behagar interessera sig för mig. Jag anhåller slutel. om tilgifft för min dristighet, at härom beswara Wälb[or]ne

H[err] Arch[iatern] och Riddaren och innesluter mig i Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern]s och Riddarens Hög-Gunstiga bewågenhet, framhärdandes med diupaste wördnad

Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern]s och Riddarens af K[onglig] M[aijestät]s Nordstiern[e] Ord.
Ödmiukaste Tjenare
Carl Clerck.

Stockholm d[en] 21 Ap[rilis]
1757.

P: S: I förleden Måndags hade jag den nåden få nedlägga, för deras Kongel[iga] Maj[e]st[ä]ter och Cron Printzen hwardera ett exemplar af min spindel historia: H[err] Ex[ellencen] Tessin och H[an]s Ex[cellence] Scheffer samt Arch[iater] Beck hafwa också bekommit hwarje sitt. Herr Arch[iater] och Rid[daren]s tillika, med K[ongliga] Wetenskaps Societetens i Upsala ligga färdiga at afsändas med första lägenhet, som lärer blifwa Mag[ister] Tidberg el[le]r bokbindaren Pet[rus] Hoff. Då och 12 exemplar skall medfölja til fattiga studerandes tjenst, dem H[err] Arch[iatern] och Riddaren täckes wara så gracieuse och utdela. Effter Posthus betieningen är så artig och låter ett större paquet än förordningen tillåter, få afsändas, så följer här hos det exemplar, som jag til Wälb[or]ne H[err] Arch[iatern]s och Riddarens tjenst ämnat, det Wälb[or]ne H[err] Arch[iater] och Riddaren täckes Hög-Gunstigast benägit upptaga, af sin förbundnaste Tjenare Carl Clerck

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, III, 47-48). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 269-270   p.269  p.270.