Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2182 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 21 April 1757 n.s.
Dated 21. Aprill 1757. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 21. Aprill 1757.

Wälborne Herr Archiater,

Jag tackar för Kongl[ige] Societetens attention, att mig communicera H[err] Bergmans Classification öfwer Larverne. Jngen ting finner jag derwid wara att påminna, hälst classerne aldeles äro grundade på naturen af Jnsecterne, så att ingen ting derwid felar. Jag finner ock, att H[err] Bergman måste hafwa stor kundskap, uti Entomologien och att läst och observerad mÿcket. Sådant fägnar mig altid otroligt.

Härjemte följer den lofwade historien af en Tipula, som ej är beskrefwen någor städes det jag wet. – Wid version ber jag att Eruca och Nympha, der det står, må conserveras, emedan det förra är mera bekant än alla andra namn; men där Larva står behålles det. – Att figurerne bli accurat graverade, är ännu mera nödigt än wid den förr skickade Jchneumon. Skulle bägge desse observationer ej kunna få rum i den Tomen af Acterne som nu skall trÿckas, så beder jag att företrädet må lemnas den lilla Jchneumon, och att Tipulan får hwila så länge. H[err] Archiatern behagar censurera dem bägge, om derwid något är att ärhindra, då det skall rättas. Skulle äfwen H[err] Archiatern täckas bifoga dem ett nomen triviale, så skier mig ett nöje; jag har ej welat giöra det, att ej kanskie råka på något som redan för ett annat species torde af H[err] Archiatern wara antagit.

Wår supplique om Spiritus Vini är ingifwen hos Hans M[ajeste]t, och wäntas snar resolution.

Med särdeles högachtning har jag den ähran wara

Wälborne H[err] Archiaterns Hörsamste Tienare
Charles De Geer

dÿlika beskrifningar öfwer wissa Jnsecter, kunde jag praestera flere, om desse skulle behagas.

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
is glad that the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] has let him have Torbern Bergman’sBergman, Torbern (1735-1784).
Swedish. Professor of chemistry,
metallurgy and pharmacy at Uppsala.
Linnaeus’s student. Correspondent of
Linnaeus.
classification of the larvae [De Geer refers to Bergman’s "Classes larvarum"Bergman, Torbern "Classes
larvarum", Nova Acta Regiae
Societatis Scientiarum Upsaliensis
,
I (1773).
]. De Geer has no objections to Bergman’s work, since the classes are based on the nature of the insects, and he finds that Bergman knows a lot of entomology and has read and seen much. This pleases De Geer.

De Geer encloses the treatise about the Tipula ["Tipula, fusca, antennis simplicibus, alis longitudianliter plicatis"De Geer, Charles "Tipula,
fusca, antennis simplicibus, alis
longitudianliter plicatis: Descripta et
cum Reg. Societ. communicata an.
1757." Nova Acta Regiae
Societatis Scientiarum Upsaliensis
,
I (1773), 66.
], which is not described anywhere else. De Geer gives some instructions for the translation: Eruca and nympha shall be kept, since the former is better known than all other names. Larva shall be kept. It is very important that the figures are accurately engraved, much more important here than with the report about the ichneumon sent earlier. If the present volume of the Acta cannot take both these texts [De Geer refers to the transactions of the Society of Sciences at Uppsala; there was an intermission in the publishing of the Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
from 1751 to 1772, and Tipula was not published until 1773, see above]. De Geer suggests that the report about Tipula be postponed. De Geer leaves it to Linnaeus to check both texts and to give the species trivial names, which De Geer has not dared to do, as he was afraid to use a name that was already given to another species.

De Geer has written to the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
] about spiritus vini, and the King’s resolution is expected soon.

P.S. De Geer mentions that he is ready to make more descriptions of insects if the Society welcomes these two.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, U 2000:19). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 342-343   p.342  p.343.