Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2192 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 8 April 1757 n.s.
Dated 1757 d. 8 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.
Min gamble trogne Broder.

i Måndags war jag hos Archibiskopen, och språkade om inaugurationen, men gick lika slug ifrån honom; i dag steg jag åter tit; förestälde M[in] H[err] Br[oder]s långa bortowaro; nödighet at komma hem el[ler] och at äfter söndagen äfter påsk, resan borde och nödgades ske; och om icke acten kunne ske söndagen äfter påsk. Swaret blef. At han war öfwertygad det H[err] Biskopen giorde sig försäkrad, at han woro redebogen låta acten ske, så snart någonsin woro mögligit; och giorde sig helt försäkrad om H[err] Biskopens wänskap. Att alla hans wänner sagt honom det han exponerade sit lif, om det nu skulle ske, medan han woro swag och kalt i kyrkian; och at jag kunne gifwa det säkraste attestatum; at H[err] Biskopen af kiärlek för honom icke wille det han skulle exponera lifwet; At så snart det blefwo aldrig så litet warmt i luften, han då skulle utan upskof det förrätta.

Emedlertid är gubben blek, har mycket swulna ben; Gud hielpe honom öfwer denna såren

jag förbl[ifwer] med all aestime
Min hederlige Broders
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 8 April.

[address]
Biskopen
Högwördige H[err] Doctoren
Menander

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
to tell him that he has visited the archbishop [Henric BenzeliuzBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] twice to discuss the inauguration and that the archbishop has promised to perform the inauguration as soon as it gets warmer as he is very weak and the cathedral is cold. Linnaeus writes that the archbishop looks pale and that his legs are swollen. Linnaeus prays to God that the archbishop will survive the spring.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 271-272). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 323 .