Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2195 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 31 May [1757] n.s.
Dated ultima Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen wän.

At äfter komma Kongl[iga] Collegii befallning, examinerades några i lördags rigoroso examine; jag hoppas de skola ej le åt sådane examina, och de yngre auditores finna att det ej är att springa så just på. Ehuru Lic[entiaten] Schultz trodde sig ej mera kunna lära, utom det han fingo af Anglis och praxi, torde han finna att alt det han läst behöfwes ganska wähl. Det giör mig ondt att de Herrar som reste till Berlin för Anatomien, så litet avancerat i andra saker. Chirurgi aemulera med Anatomien, men mat[eria] Medica och cognitio morborum stå de ej ut, och en Medicus som ej äger desse 2 saker, går rätt illa. nog skola wij examinera ärligt; allenast K[on]gl[iga] Collegium will soutinera, att de olärde ej därföre resa ut och köpa sig graden; ty då är alt skiämt; det är mögligt att skaffa Eder karlar, som i sielfwe skola afwundas wid, om Herrar collegae i stockholm willia giöra ett med oss.

jag har ett litet paquet ifrån Leipsig för M[in] K[iäre] Broder,

D[octo]r Kaehler är hemkommen; har slitit ondt till sin förmon; är nu ganska sedig och skickelig; skryter intet, men talar stilla och beskedeligen.

LifMedicus Hallman kom hit i går som en ljungEld; war här 2 a 3 timmar, måste straxt tillbaka till Drotningholm, som han sagt for andra, att han ej hade permission absentera sig från hofwet öfwer natten. de åto hos mig bägge, och war artigt se huru
den ena war stor, den andra humilis
den ena loquax ––– tyst
––– inanis ––– solid
––– mendax ––– verax

vale et fave Tuo.

Upsal[iae] d[ie] ultima Maji.

Archiatren
Wälborne
H|err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

On orders from the Collegium medicum, Linnaeus had examined some students of medicine.

Mathias Gottlieb SchultzSchulzen, Mathias Gottlieb
(1727-1800). Swedish. Orientalist and
physician. First clergyman, thereafter
docent in oriental languages. Student of
Linnaeus, teacher at Västerås
gymnasium 1758-1764, city physician to
Göteborg 1764-1771. Brother of Carl
Fredrik and David Schulz von
Schulzenheim.
had thought that he would not need to study more, since he had learnt something from the Englishmen and from his practice, but now he should know better.

Those who had gone to Berlin to study anatomy had not learnt much, which Linnaeus regrets.

The surgeons are good at anatomy, but they know little of materia medica and diagnostics, which are necessary for a practising doctor.

Linnaeus thinks that he should make serious examinations, so that they can not just go abroad and buy a degree. Linnaeus hopes that Collegium medicum, agrees with him in that.

Linnaeus has received a parcel from Leipzig meant for Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
.

Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
is back. He has suffered much and is now a pleasant and taciturn man.

Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
had come to see Linnaeus the day before. He was with Linnaeus for two or three hours, since he was not allowed to be away from Drottningholm during the night.

Kähler and Hallman had had dinner with Linnaeus, and Linnaeus compares them: Hallman was big, talkative, boasting and mendacious, while Kähler was small, taciturn, factual and truthful.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnιs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 25   p.25.