Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2197 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 30 May 1757 n.s.
Dated d. 30. Maii 1757. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min Wärde och högtälskade Herr Archiater, och Riddare.

För Fyra dagar sedan sträckte sig min önskan ey längre änn att snart komma till mitt tysta Åkerö. Knappast är jag här, så upwäckes hos mig ny åtrå, att snart see mig hugnad med Herr Archiatrens och Riddarens angenäma besök. Jag lefwer i hoppet, att, i Fyra rader, blifwa underrättad, huru snart det kan skie, ty jag eger ett års gammalt löfte, som jag wisserligen wet wara oryggeligt. Utom några små fläckresor, nödgas jag i början af Augusti månad praesidera wid en Riddaresyn i Småland, och genast efter, biwista undersökningen wid Trållhättan; Min wärde Herr Archiater: Jag är gammal, lät ey någon långsam trängtan gnaga mina dagar, som ändå wäldeligen nötas. Kunde Herr Cammar Herren de Geer, och dess täcka Fru förmås, att, wid samma tillfälle, hedra min ö, så blefwo den dagen en bemärkelse dag wärd att i Runor skiäras.

Jag kunde mycket glamma om den nöysamma Naturens wärck som mig omgifwa, och hwilcka jag som låckfoglar kunde framställa; Men jag låter wänskapen tala. Här har hon sin Helgedomb, ty hårda tider hafwa lärt mig kiänna dess wärde, och få äro de bilder, som i dess tempel, ännu behållit deras lifliga färgor. Låt ey tid eller omständigheter förwandla Edert hiärtelag, utan det blefwo lika beständigt, som den tilgifwenhet med hwilcken jag framhärdar.

Min wärde och älskade Herr Archiater och Riddares
skyldigste tienare och
upricktigaste wän
Tessin

Åkerö d[en] 30 Maii 1757.

Till
Herr Archiatren och Riddaren
Herr Carl Linnaeus &c &c
Upsala

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 133-134). [1] [2] [3]