Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2208 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 2 June 1757 n.s.
Dated 1757 d. 2 junii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe
Kongl.M[aj]ts och Ricksens Råd, Praesident,
Gouverneur, Academiae Canceller,
Canceller af alla Kon[gliga] orden &c.
Nådigste Herre.

Eders höggr[eflige] Excellence får jag gratulera till den sälla landtlefnaden, som upfriskar en utmattad krop och upqwickar ett utsläpat sinne. Hwar gång Eders Excellence kommit på landet, har jag sett Eders Excellence qwickna på nytt, som en lager om sommaren uttagen i fria luften från sitt qwäfda winter hus. Gud gifwe Eders Excellence wille lämna sin tanke någon liten hwila, att han ej må stå altid spänd och änteligen bräckas. Eders Excellence täckes så nådigt ihågkomma sin ringaste tienare, är mig en hiertelig hugnad; jag längtar så mycket att se Eders Excellence, som om jag ägde en kiötslig fader att hugna mig wid; fördubblad blifwer min längtan då jag får lyckan se Eders Excellence bekymer-frij pà den sälla Åckerö, såsom uti jordiskt paradis omgifwen med S[ka]parens dråpeligaste mästerstycken, som gifwa här i werlden det sanna nöjet.

I nästa julii månad, om Gud sparar mig lif och hälsa, dà jag sluppit utur akademiska oket, blifwcr denna lycka min första och största önskan. Kan jag få Cam[mar]H[erre] De Geer och Des Fru med mig, hwar om jag mig beflita skall, är det wähl; hwar ock icke biuder jag till att leta mig sielf fram.

Min lefnads lopp är mäst utlupen; jag har skaffat mig en i otid utsläpad kropp, som ej kan återställas. Min förmon har warit att fåt lefwat i Swerige den tid Eders Excellence hållit dess tömmar. jag har fått den lyckan wara en liten Satelles under ett så lysande Sidus, och fått af Eders Excellence all min lilla eld; hela min lefnad har jag arbetad som Eders Excellences silkes matk at giöra mig en hederlig graf. Den rena tro jag Eders Excellence warit skyldig i döden, för all den förmon jag ägt i denna wår tid, är ännu obefläckad; jag skall, om intet jag blifwer rasande, dö med den samma lika ren; och är försäkrad at en rättwis allmacht des förinnan lägger för Eders Excellences ögon, at jag warit och är

Eders höggrefl[ige] Excellences
underdån[ige] ödmiukaste
och trognaste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[en] 2 junii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 16). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 41-42   p.41  p.42.