Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2226 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 22 August 1757 n.s.
Dated 22 Aug. 1757. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och
Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden.

Jag hoppas att Herr Archiatern fått mitt bref af den 25 sidstl[id]ne April.

För några dagar sedan war Herr Hortega hos mig och försäkrade med hand och mun, att, när de af Loefling uti America giorda samlingar och beskrifningar hit ankomna, så skall jag få noga skärskåda altsammans, och och effter Originalerna måste blifwa här qwar, så lofwade han att i tysthet låna mig dem till att af copièra. Herr Archiatern må wara aldeles försäkrad om, att jag derwid skall hafwa all möda ospard, ty min största åstundan och omsorg syfftar nu derpå att jag måtte kunna hemta och till Herr Archiatern öfwerlemna mycken behagelig frukt af dess saknade discipels arbeten.

jag beklagar hierteligen att hans lifstid war så kort, och att den på et så ömkeligt och bedröfligt sätt blifwit ändad, som Herr Archiatern lärer finna af den i Hans Excellences bref innelyckta berättelsen.

den alsmägtige Guden wälsigne Herr Archiatern med beständig välmåga!

H[err]ar Ortega, Minuart, Quer och Barnades hafwa anmodat mig att helsa till Herr Archiatern. jag har den äran att med all tillgifwenhet och wördnad oaflåtel[igen] förblifwa.

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmiukaste tienare
Dan[iel] Scheidenburg.

Madrid d[en] 22 Aug[ustii] 1757

P. S. jag beder ödmiukast att Herr Archiatern täcktes wara så gunstig och fortskaffa det här bilagda brefvet till min bror.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 246-247). [1] [2] [3]