Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2236 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 August 1757 n.s.
Dated 1757 d. 1 Augusti. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Hwar rad i Min K[iäre] Broders bref fägnar mig; Gud wälsigne M[in] K[iäre] Br[oder] för beständig wänskap.

War god och glöm ej stiga till fru Schröder at aflägga hos den goda Fruen min innerliga tacksäjelse för den makalösa Kakadora, som gifwit mig så mången rolig stund, och äfwen så ofta påminner mig den tacksamhet jag är skyldig en så behagelig fru. Bed Fruen giöra anstalt om Påfoglarne, som stå till hennes tienst, och kunna genom hennes Herre lättare öfwer commenderas, än genom mig.

Om jag ej faller alt för beswärlig suplicerar jag på M[in] hustrus wägnar att Min K[iäre] Br[oder] täckes betala till Kopparslagaren Siöström som bor på den lilla gatan, på hwilken apotequet Engelen är, äller i Kopparslagaren Pfeiffers hus, de inneliggande 48 daler.

jag hoppas fru Syster mår wähl. Gud hielpe Henne och min hustru som skola i en dylik expedition.

Kan M[in] Bror säga mig något tillfälle att sända till London äller amsterdam några små skrifter och annat, så woro jag där till färdig, att desto bättre hålla correspondencen wid macht.

förbl[ifwer] Min enda Wäns
lydige och trognaste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1757
d[ie] 1 aug[ustii]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter that he has received [this letter has not come down to us].

Linnaeus asks Bäck to forward to Brita Maria SchröderSchröder, Brita Maria
(1720-1771). Swedish. Wife of Roland
Schröder, born von Schoting.
Linnaeus’s thanks for the magnificent parrot that Linnaeus has received from her. She should also do something about the peacocks that she could obtain. Her husband is more likely to be able to do something in that matter than Linnaeus is.

Linnaeus encloses 48 daler in the letter and asks Bäck to give the money, on behalf of his wife, to the coppersmith SiöströmSiöström, Swedish.
Coppersmith, Stockholm.
who has his workshop in the same street as the pharmacy Engelen. It can also be paid in the house of the coppersmith PfeifferPfeiffer, Swedish.
Coppersmith, Stockholm.
.

Linnaeus hopes Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] is well. It seems that both she and Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] are pregnant, and Linnaeus prays that God helps them both.

Linnaeus asks for Bäck’s advice about sending some books and other things to London and Amsterdam. He needs to send them in order to maintain exchanges of letters.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 28-29   p.28  p.29.