Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2245 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 15 September 1757 n.s.
Dated den 15. Septemb. 1757. Sent from Frösvik (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högstälskade och högstwärde Herr Archiater och Riddare,

Alt för stort pris behagar Herr Archiatren och Riddaren sättia på det föga nöyet, som min ensliga Öö förmår gifwa. Husbondens hiärtelag och wälmening, är det enda, som jag tror där finnas fullkombligt: det öfriga tarfwar en wäns skonsamma öga. Inga angenämare dagar har jag där nödt, änn de, på hwilcka Herr Archiatren och Riddaren hedrade detta mitt Tusculanum med dess närwarelse, min lefnads art med dess bifall, och mina späda samblingar med dess granskning.

Mina tidsfördrif äro nu mera lämpade efter mina afkålnade år, och min jemna Gubbe lefnad, gör mitt umgänge twärare, och kan hända, mindre behageligt, änn wid yngre ålder; men ju större ledsna, ju mera är jag den wännen förbunden, som upoffrat mig gladare dagar.

Herr Archiatrens och Riddarens wänskap är mig en nödwändighet blefwen, och att älskas af den, som af hela werlden högt acktas, gifwer mig, på min lefnads afton, lika som nytt lif: Huru skulle jag då ey af upricktigt och oföränderligit hiärta, swara emot en förmån, som är ibland de få som jag ännu på jorden värderar.

Vale diu et feliciter! Vale, et me ama, ut facis!

Förblifwer med sann och oryggelig tillgifwenhet
Min högstälskade H[err] Archiaters och Riddares
tienskyldigste och trogne
tienare
Carl: G[ustaf] Tessin

Fröswik wid Stockholm
den 15. Septemb[ris] 1757

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 135-136). [1] [2] [3]