Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2246 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 14 September 1757 n.s.
Dated 1757 d. 14 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens Råd,
President, Öfwerste Marschalk, Gouverneur, Academie
Canceller samt Canceller af alla H[an]s M[ajestä]ts orden
Min nådigste Herre.

Sedan Eders Höggrefl[ige] Excellence lyckeligen återkommit ifrån en beswärlig resa, får jag äga den nåden att aflägga min underdån[iga] ödmiukaste tacksäjelse föralt godt på den sälla Åckerö, där jag sorgfri fick på en gång fägna mig af alt som kunne wederquicka både kropp och siähl.

Jag tog så wähl till lifs af Eders Excellences goda, att jag knappast om morgnarne kunne uparbeta mig ur den söta sömnens famn, som älliest på fiere åhr så mycket skydt min säng; jag fick äfwen dageligen där mätta mitt sinne i det präktigaste Museo af Mästarens allwishet, hwars dörrar ständigt stodo för mig öpna; men det som i innersta hiertat fägnade mig war, at jag liksom insläpt i de Eliseiske slättmarker fick ständigt åskåda min lyckas och lifs egen fader, och se des ansikte dageligen uplifwas af den sälla landtlefnaden äfter en bekymbersam lefnad i stora werlden, liksom en Lager om wårtiden utsat i luften från sitt quafda winterhus, upplifwas af wårdaggen; utom det att jag dageligen fick höra den siähl, som Gud endast i fäderneslandet förlänt den rätta wisheten, utan att den kunnat blifwa till minsta, antingen af dulci fortuna ebria, äller adversa, fracta, ehuru den hela werlden inskänkt de störste pocaler både af det läkraste och suraste. All denna förmånen jag så lyckeligen smakat, förgiäter jag ej, förr än mig sielf, och så länge lifhanken warar är jag oskrymtande

Eders Höggrefl[ige] Excellences
tacksame, upriktige och
underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1757
d[en] 14. septembr[is]

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 42-43   p.42  p.43.