Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2251 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 21 October 1757 n.s.
Dated 21 Oct. 1757.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre,

Salig Löfling bör intet vräkas bort som en död hund, han har förtjänt något minne och en ärestod. Jag finner ingen fastare än den han själf huggit, fattas endast vår åtgjärd at den blir uprest. Under hela sin resa har Han på samma sätt som sal[ig] D[octor]r Hasselquist fägnat mig med sina vakkra bref, som väl hålla något mindre eloquence, men så mycket mera genomspeckade med de härligaste rön och anmärkningar uti Natural-Vettenskapen, och förnämligast i Botaniqven; utom en vakker hop fullkomlige beskrifningar på de raraste örter som han funnit i Spanien, hvilka så tydeligen visa och distingvera sin Auctor som någonsin Apellis linea. Voro desse brefven på latin behöfde de ingen manum obstetricantem, men som innom fäderslandet få hafva gått in i denna Vettenskapen lärer Uppläggaren icke stort båta på förlaget, hvarföre han borde understödjas. Kongl[ige] Wettenskaps Academien som gynnar Wettenskaper, hedra Deras idkare och ära deras Auctorer efter döden, torde finna at sal[ig] Löfling voro värd af Dem ristas uti tidsklippan. Skedde detta så vore ei så lätt för de öfverblefne Spaniorer at en gång utgifva sal[ig] Löflings rön med sina, utan att dem åtskilja, då hvar och en kunde kiänna ex ungve Leonem.

Således blefvo Han utmarqverad, hans minne beständig, och Vettenskapen af hans åtgärd understödd, ty eljest dö desse bref med mig, emedan jag är säker at min stora correspondence uti hvilken snart sagt från hela världen alt hwad som omrördts uti Natur kunnigheten under min förnämsta tid, afhandlas, en gång af sin egen tyngd och volume förgår och til kryddboarnas tjänst avancerar.

Jag förblifver,
Min Herres
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 21 Oct[ober]
1757.

30 bref och 50 beskrifningar torde utgöra vid pass 10 ark i 8 vo .

upSUMMARY

Linnaeus argues strongly that the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] should honour the memory and work of the deceased Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
. He has during his travels, in the same way as Fredrik Hasselquist Hasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
, pleased Linnaeus with his wonderful letters, full of observations and comments on science and particularly in botany. The publication of the records should be supported the Academy. This would secure that in the future his work could not be published by the Spaniards as their own work [Löfling’s work was published in 1758, Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
].

This would be to honour his memory and to promote his scientific efforts.

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 705). a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 305-306   p.305  p.306.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 210-211   p.210  p.211.