Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2255 • Carl Linnaeus to Carl Christoffer Gjörwell, 12 October 1757 n.s.
Dated 1757 d. 12 octobri.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wärdige Herre.

I dag blef jag hedrad af min Gynnares bref, som fägnade mig rätt så mycket, som jag grämde mig att höra det en så namnkunnig seculaire Herre warit i Upsala, och intet bewärdigat en obekant wän, som altid burit de högsta tankar för en sälsynt genie, med sin visite. jag bannades på gesellen, som sent sade mig att Min Herre warit. i trägården och ej låtit mig dett wetta.

Salig Löflings död har frätt mig mer än jag kan uttala; fägnar mig hierteligen att Min Herre will contribuera till hans canonicerande; han war det wisserligen wärd.

Jag bör för öfrigt aflägga all wördnadsfull tachsäjelse för alla de milde, Gud gifwe förtiente, utlåtelser Min Herre täkts i sine skrifter lämna om mig. jag skulle önska at ej dö otaksam. jag wet mig aldrig läsit någons skrifter med större behag än min Herres, som altid tyser med sine upeldade tankar, om watnets aftagande war det första, som satte mig uti Min Herres ouphörliga estime; aldrig någon har gjort saken tydeligare.

Till Magister Elf har jag lämnat kort pro memoria om Sal[ig] Löflings lefnad.

Den samme, som responderade för disputationen cui bono, reser i morgon till stockholm, och har den ähran sielf henne offerera.

Jag förbl[ifwer] med alt estime
Min Herres och Gynnares
lydige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1757
d[ie] 12 octobri[s]

a Monsieur
Mons[ieur] C[arl] C[hristoffer] Giörwell
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Christoffer GjörwellGjörwell, Carl Christoffer
(1731-1811). Swedish. Author,
publisher, royal librarian.
Correspondent of Linnaeus.
for his letter and regrets that he was not told of Gjörwell’s visit to Uppsala and the Uppsala University Botanic Garden. The apprentice who told Linnaeus about Gjörwell’s visit and who had not informed Linnaeus was roundly cursed.

The death of Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
has affected Linnaeus more than he likes to express.

Linnaeus thanks Gjörwell for all the fine things he has said about Linnaeus in his writings. Linnaeus has always read what Gjörwell writes with great pleasure.

Linnaeus writes that he has given Samuel Erik ÄlfÄlf, Samuel Erik
(1727-1799). Swedish. Magister at
Uppsala University 1752, lector at
Linköping 1760, professor’s title
1762, dean at Linköping 1782.
a short pro memoria concerning the late Löfling’s life.

The respondent [Christopher Eliasson GednerGedner, Christopher Eliasson
(1730-1773). Swedish. Physician and
entomologist. Studies at Uppsala and in
Berlin. Municipal physician to
Vänersborg, and provincial
physician to Värmland.
] of the dissertation, Quaestio historico naturalis:cui bono?bib-L_1752_QB} will go to Stockholm the following day, and give it to Gjörwell.

upMANUSCRIPTS

b. (KVA, Bergius, II, 220). a. original holograph (BNR, Fonds. 993. P. K. Suchtelen, cart. 85, No1803).