Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2264 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 11 November 1757 n.s.
Dated 11 Novemb. 1757. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Broder.

jag har haft bref så ifrån Profess[or] Burmannus i Amsterdam, som underdånigst offererade Hans M[ajeste]t Plumieri wärk, som äfwen ifrån D[octo]r Brown, från Surinam där han nu är, som säger sig lika underdånigt sändt sin Historia naturalis jamaicae. Bägge berätta att Hans M[ajeste]t lofwat nådigst gifwa dem sit Museum Regium, och bedia mig giöra underdånig påminnelse. M[in] K[iäre] B[roder] war så god wid tienligt tillfälle och föredrag denna saken; de kunna sänna widare åtskilligt.

Till mig är sändt Regenfus Conchyliologia, som beskrifwes af Prof[essor] Kratzenstein, och utgifwes i dett präktigasta format som werlden sedt, med de härligaste figurer illuminerade, al jag icke ser att Hennes M[ajeste]ts wärk öfwer Conchilier kan biuda detta Spitsen. jag har allenast fått beskrifning med de 12 förste tabeller; men älliest skola alla tabellerne wara snart färdige. Det woro wähl om Hennes M[ajeste]t utgofwo Papiliones, för än andra togo an detta arbetet.

jag har och sedt första delen af Hales Eden på Engelska med härliga figurer på örter, stälde äfter mine principien, som allestädes föllias och citeras

D[octo]r Brown ifrån America, där han nu wistas, har sänt mig något i bref, och lofwar förskräckelige saker om han det kan hålla. Det woro wähl om H[err] Rolander utgofwo sitt att ej D[octo]r Brown honom förekommo, som Regenfus med Conchilierne.

i tisdags afton födde min Hustru mig en dotter, med ganska swår förlösning; flickan war dödfödd äller död i födslen, men ehuru wij pustade och med insufflatoria medicina angrepo henne, begynte hon äfter 1/4 timma at wisa litet anda, änteligen dragas liksom med sista andedräkten, och änteligen at andas wisa mera tek[e]n till lif, och nu tyckes må tämmeligen wähl. Min Hustru är nog swag. Gud hielpe henne.

Om M[in] Br[oder] giör sig tid och beswär att se de tryckte arken af Systemet, så lärer M[in] K[iäre] Br[oder] finna hwad arbete jag dageligen hafwer, at expediera en så oändelig hop; ock lät där af dömmer hwad möda jag haft at få så mycket determinerat med differentiis och synonymis af så många confuse authorer.

förbl[ifwer]Min Kiäreste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 11 Novemb[er]
1757

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter [see the end of this paragraph] from Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
in Amsterdam, offering Charles Plumier’sPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
work [Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimusPlumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
], and one [see the end of this paragraph] from Patrick BrowneBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
in Surinam, offering The Civil and natural history of JamaicaBrowne, Patrick The Civil and
natural history of Jamaica: in three
parts: containing, I. An accurate
description of that island [...] with a
brief account of its former and present
state, government, revenues, produce,
and trade: II. A history of the natural
productions [...] native fossils [...]:
III: An account of the nature of
climates in general, and their
different effects upon the human
body
(London 1756).
. They both want in exchange the catalogue of the Museum regium [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
], which they say that they have been promised by the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
]. So they have asked Linnaeus to remind the King of that, and Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to take up the issue at the Court. [Burman asked for and returned to this question several times, see letters from him to Linnaeus, 3 February 1755Letter L1876, 30 September 1755Letter L1942, 15 November 1755Letter L1977, 12 October 1756Letter L2103, 14 December 1756Letter L2123, 9 March 1757Letter L2164, 15 October 1757Letter L2254; the letter from Browne to Linnaeus here referred to, 26 June 1757Letter L2204; Browne asked for the catalogue already in 1755, 13 October 1755Letter L1961].

Linnaeus has also received Franz Michael Regenfuss’Regenfuss, Franz Michael
(1713-1780). German. Engraver and
art-dealer. Correspondent of Linnaeus.
Conchyliologia, [Choix de Coquillages et de Crustacés Regenfuss, Franz Michael
Choix de coquillages et de
crustacés peints d'après
nature, gravés, en taille douce
et illuminés de leurs vraïes
couleurs
(Copenhagen 1758).
] described by Christian Gottlieb KratzensteinKratzenstein, Christian Gottlieb
(1723-1795). Danish. Physician and
physicist. Professor in Halle, from 1754
professor of experimental physics at
Copenhagen. Correspondent of Linnaeus.
. It is a magnificent work with many very nice pictures, superior to the work based on the Queen’s collection. Linnaeus has only seen the twelve first plates, but the rest of them should be ready soon. It would be nice if the publication of the Queen’s collection of butterflies could be started, before others start that kind of work.

Linnaeus has also seen the first part of Hales’ Eden [Linnaeus means John Hill’s Hill, John (1716-1775).
British. Pharmacist, physician and
supervisor of the botanical gardens at
Kew. Correspondent of Linnaeus.
Essays in natural history and philosophyHill, John Essays in natural
history and philosophy. Containing a
series of discoveries, by the assistance
of microscopes
(London, 1752).
], written in English and with nice plates of plants. It is arranged according to Linnaeus’s principles.

Browne has sent Linnaeus some material and promises more. Linnaeus hopes that Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
could publish something so that Browne will not come before him, as Regenfuss did with the shells.

Last Tuesday night, Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] gave birth to a daughter [Sophia LinnaeaLinnaea, Sophia (1757-1830).
Swedish. Daughter of Carl Linnaeus and
Sara Elisabet Linnaea. Sister of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa and Sara Christina
Linnaea. Wife of Samuel Christoffer
Duse.
]. The delivery was very difficult, and the child seemed to be dead. However, they managed to help her to start to breathe after a quarter of an hour, and now she seems to be rather well. Linnaeus’s wife is weak, though.

If Bäck can see the sheets that have been printed of the new edition of Systema naturae [Linnaeus refers to the Systema naturae, 10th edition Linnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
]. Bäck will understand how much work Linnaeus is having with all the determinations and all the references to parallel names and various obscure authors.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 33-34   p.33  p.34.