Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2292 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 January 1758 n.s.
Dated 19 jan. 1758. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Min K[iäre] H[err] Broder är allmänt prisad och priswärd som städse wisat sig en Maecenas för artis filiis och för alla som rätt arbeta i wettenskaper.

Den är rätt Maecenas som gynnar och uppmuntrar stora genier, ty där igenom upbringar Den och wettenskaper.

Ingen af alla, som studerat i Upsala Medicinen i min tid har haft starkare hufwud och skarpare acumen ingenii än D[octo]r Fagraeus. Den wågar altså jag recommendera hos en så nitälskande och lysande Praeses Regii Collegii Medici.

Han är hemma i de mäste wettenskaper och ej perfunctorie

Honom behöfwer M[in] H[err] Broder ej lära mer än en enda gång. jag har aldrig funnit honom glömt det jag en gång sagt honom. Hwad honom förelägges penetrerar han om det är mögligt. Gifwe Gud at flere sådane lade sig på Medicinen, så skulle hon blifwa lysande.

Om min recommendation giäller hos Min H[err] Broder recommenderar jag denne D[octo]r Fagraeus och jag har intet recommenderat en owärdig.

jag förbl[ifwer] i döden
Min Kiäreste H[err] Broders
lydigste tienar[e]
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 19 jan[uarii]
1758

Hade det blefwit före, så hade jag för detta hälsat på Min K[iäre] Broder i Stockholm[a][a] : MS1 [added on fol. 3]

Archiatern
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

After an introductory, very respectful phrase, Linnaeus comes to his real errand, which is to recommend Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
. Of all Linnaeus’s pupils, nobody had shown greater ability or sounder judgment than he, and he never forgot what he had been told, if only once.

P S. Linnaeus adds that he would have been glad to come to Stockholm in person for this matter, but that had not been possible.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 37-38   p.37  p.38.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 3]