Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2294 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 9 January 1758 n.s.
Dated den 9. Januar. 1758.. Sent from Gävle (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Gefle den 9. Januar[ii] 1758.

Wälborne Herr Archiater och Riddare.

Inom få dagar håppas jag ega den äran, att munteligen få aflägga min skyldiga tacksäyelse för Herr Archiatrens och Riddarens benägna skrifwelse af d[en] 1. hujus.

Långt ifrån att wara mig något skyldig, så står både Riket och alla dess Inbyggare i Herr Achiatrens och Riddarens skuld, för all den heder han gifwit sin Fosterjord, och för alt det nya lius han i werlden itändtt. Det enda och ogrundeliga wäsendet som allena öfwergår Menniskio begrep, wälsigne och upbehålle, H[err] Archiatren, dess Fru, Hus och omwårdnad ännu i mångfaldiga år, på det wi i Herr Archiatren och Riddaren, som oss så många härliga rön lämbnat, måtte få utröna huru högt menniskio ålder och sällhet, kunna stiga! Sådan är min kårta, men aldraupricktigaste Nyårs önskan; ty mine Wänners wälgång är mitt nog.

Nyligen har jag bekommit en bok, Voyage de Senegal etc. hwars autor H[err] Anderson, går närmare in i Snäcke och Mussle Historien, ännu hit till dags någonsin skedt. Alla Inbyggarne af dessa konstiga och täcka hus äro nogast anatomizerade och beskrefna, med bifogade rätt vackra kåpparstycken. Boken har jag med mig, och längtar att höra H[err] Archiatrens mognare omdömme, ty mitt är ett famblande wärck som wäntar stadga af Mästare hand. Att stylen är god och beskrifningen öfwer Niger bräddarna, Gambia etc. nätt och angenäm, därom kan jag mig med mera trygghet yttra mig. De ännu till wäntande delar komma att handla om ört Riket, som är Författarens rätta hemwist, om diur Riket om Stenriket etc. Mig behagar han rätt wäl; kan hända är det ett wisst tecken till dess ringa halt

Hur Landshöfdingen Lillieberg har haft den godheten att utsee quarter för mig; dock må Herr Archiatren säkert tro, att jag, med långsamma besök, beswärlig faller.

I beständig wänskap och åtanka innesluter jag mig, samt framhärdar med oföränderligaste tillgivenhet

Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienstskyldige trogna
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and thanks him for his letter of January 1st 1758 [Linnaeus to Tessin, 1 January 1758Letter L2297]. In a few days Tessin hopes that he can express this to Linnaeus verbally.

Tessin praises Linnaeus for what he has done to his country, and wishes that God will protect Linnaeus, his wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and home for many years to come.

Tessin writes that he has been given a book, Voyage de Senegal, by Andersson [Tessin refers to Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
, Histoire naturelle du SénégalAdanson, Michel Histoire
naturelle du Sénégal.
Coquillages. Avec la relation
abrégée d'un voyage fait
en ce pays, pendant les années
1749, 50, 51, 52 & 53, etc.

(Paris 1757).
]. The book is about shells and bivalves and there are nice copper-prints of them.

Tessin writes that he hopes to visit Linnaeus in a couple of days and he will then bring the book as he would like to have Linnaeus’s opinion of it. Tessin finds the descriptions of for example Niger and Gambia of good quality. More books are to come dealing with plants, what is the main interest of the author, as well as of animals and minerals.

Tessin writes that he will stay with the county governor Lillieberg[Jean Georg LilljenbergLilljenberg, Jean Georg
(1713-1798). Swedish. Count, governor
of the province of Åbo and
Björneborg (Finland) from 1749 to
1757, and for the county of Uppland from
May 1757 to 1762. President of the
Bergskollegium. Member of the Royal
Swedish Academy of Sciences.
Correspondent of Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 137-138). [1] [2] [3]