Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2296 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 1 January 1758 n.s.
Dated 1758 d. 1 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min upriktigaste kiäraste och wördade Broder.

Då i dag många mer för sedwana än af upriktigt sinne önska hwar andra lycka, låter jag werlden rusa i sitt lop och af oskrymtat hierta önskar Min K[iäre] Broder med des K[iära] fru och arfwinge all sällhet och wälgång. jag har där till så mycket mera orsak, som M[in] K[iäre] Br[oder] rent ut at säga, warit den endaste af alla, som aldrig felat uti ren och upriktig tro; som giort mig mycket godt, och utan afsickt, på alt uptänkeligit sätt, giort mig delachtig af sitt uppriktiga hierta. När jag går tillbakas finner jag allas wänskap här i werlden bygel på lös grund, endast M[in] K[iäre] Br[oder på en klippa.

Hade jag ej haft M[in] K[iäre] Broder hade denna werlden warit mig mer än mörk.

jag hoppas och önskar att Den nådige Guden bewarar Min K[iäre] Br[oder] i min tid, at jag må altid hafwa en enda at hålla mig wid.

Till betalning har jag intet att återställa mer än ärkiänsamhet och estime; skall och aldrig återwända att i tahl och tankar wisa huru högt jag wördar Min K[iäre] Br[oders] wänskap, ja högre än de högstas i riket.

Lef säll; min Brors lycka blifwer alltid min fägnad. jag lefwer och dör

Min kiäreste Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1758
d[ie] 1 januari[i]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, his wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and his son his best wishes for the New Year. He emphasizes how much he values Bäck’s friendship.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 37   p.37.