Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2297 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1758 n.s.
Dated 1758 d. 1 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe
K[ong]l. Majts och Riksens Råd
Öfwerste Marschalk, Praesident, Gouverneur,
Academie Canceller, samt Canceller af alla M[aj]ts orden
Min store Apollo.

Då den gode Janus bifrons åter i dag infinner sig med sine räkningar, finner jag de andras smärre småningom afkortade, men Eders Excellences faseligen dryga räkning årligen ansenligen förökt, at jag hisnar hwar gång jag tänker där på.

Debet. E[ders] E[xcellence] upptog mig, då jag hemkom främling till mitt fädernesland, uti sitt sit egit hof.

E[ders] E[xcellence] recommenderade mig hos Riksens ständer till den pension, som första gången hugnade mig med underhåld.

E[ders] E[xcellence] förskaffade mig owettande Ammiralitets beställningen, den jag förestod.

E[ders] E[xcellence] begick frånwarande genom sal[ig] Riksrådet Gyllenborg, at jag fick den tienst, som mig och mine intill denna dag, rikeligen underhållit.

E[ders] E[xcellence] recommenderade mig hos Kong Fredric till Archiaters titulen, som mig hedrat.

E[ders] E[xcellence]. introducerade mig hos deras Majesteter till den förmon jag där åtnjutit.

E[ders] E[xcellence]s Dit und Dat: Gullur, Rumphier, Maecenas inconcussus &c. &c.

Summa All min timmeliga Lycka

Jag, naken som ett barn, har intet annan tillflykt, än att anlita min Fader om undsättning och därföre anhåller på det ödmiukaste at Gud Fader i Himmelen täckes betala Eders Excellence för alt detta, och så i åhr, som alt framgent hugna Eders Excellence, som Han städse låtit wara sitt utkorade redskap, med så mycken wälsignelse, som Eders Excellence ärtedt mig, då jag wet att Eders Excellence icke en gång kan sielf önska sig mera.

Till intresse har jag intet annat än ett rent, tacksamt och obefläckadt Hierta, det jag länge sedan helt och hållit helgat Eder Excellence, och Gud låte det aldrig slå ett slag mera den dag jag förgieto den nåd min Gud och min Tessin giort mig.

Framhärdar med diupaste wördnad
EDERS Höggrefl[ige] EXCELLENCES
underdån-ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 1 januari

[a][a] : MS1 [added on fol. 4] Som återresan ifrån Giefle till Stockholm ej kan undwika Upsala, blefwo mitt ringa hus helgat, om det under sitt tak finge hysa Den, som gifwet det Lius och wärma, och min Hustru fingo sin långwariga önskan en gång upfyld att någonsin få se den henne warit mer än fader och moder.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 17). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Ställningar och förhållanden (1859), p. 16 .
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 43-45   p.43  p.44  p.45.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added on fol. 4]