Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2298 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, February 1758 n.s.
Dated 1758 d. febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

jag hade ärnat i dag äller i går wara i Stockholm, sed optima quaeque dies perit. jag hade haft många puncter att expodiera, men när jag noga betänkte alt, war alt fåfäng omsorg, som giorde mig mycken oro, ingen förtienst. förnämligast hade warit mig en fägnad, att glädia mig af en gammal wän, at förnya gammal wänskap; men hwarföre bewärdigar ej han mig någonsin med sitt besök? äfwen hade warit artigt få tala om wårt Medicinska wäsende i förtroende;

Kongl[iga] Collegium befaller, approberar äller bannar faculteterne [me]n räknar dem ej ibland sine und[erlydande][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
då [de gi]fwa[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
ut förordningarne, [… ][b][b] : MS1 [manuscript damaged] dem, [kna]pt[a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
få spöria, mindre at de oss tillsändas.

K[ongliga] Collegium antager och ärkienner dem för Licentiater, som knapt äro Medicinae alumni, äfwen inför öfwer heten därföre titulerar dem och låter dem få tienster hoc nomine; wij måste då anting[en] promovera dem, äller stöta collegium då wij dem improbera och gifwa orsak till feigd.

Colleg[ium] recommenderar dem till Provinciales som på intet sätt kunna wara candidati; ändoch klaga om wij ej kunna praestera alla lika.

I Dannemark är hela Medicinen att studera Anatomien och gå i hospital; hwar öfwer de sielfwe klaga, men kunna det ej hielpa.

Då H[err] Tuwen läs botaniquen, Rolander Vires Medicamenter, simplicium, kunne wähl intet medel uptänkas starckare at giöra saken förhatelig i stockholm.

Detta talar jag i förtroende med M[in] K[iäre] och förtrogne Broder; öpna mig gåtan på sätt af wår gambla wänskap. intet skall jag stöta H[err] Assessorer; men den blifwer wist som pröfwar det på chirurgorum quarn.

Om S. S. Th. D[octo]r Hallman råkas, så persuadera honom att resa hit på ett par dagar.

jag [hade och ärnat resa] [a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
till stock[holm] at se Hans [Exc[ellencen] Gyllenborgs][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
[Con]chilier, och [… ]etani[b][b] : MS1 [manuscript damaged] rariteter, men jag tänker och sluta de sakerna. quas hactenus non mercede sed miraculo colui.

H[err] Collinson har fåt Mus[eum] Regium, som M[in] Br[oder] sänt honom; stackar Browne fick ingen.

I London hafwa de fått öfwer en Troglodyt, som woro wärd att se i werlden.

jag grånar, magrar och förfaller dageligen; wintren är inne för än jag wet ordet af, och jag kall nar, et flos fuit ille caducus.

Hälsa nådiga fru Syster och lilla hiert ungen. förbl[ifwer]

Min H[err] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus
Upsala 1758.
d[ie] febr[uarii]

Om lördag begynnes arbetet och terminen, samt håller uti till middsommaren. Lefwer wij dit, så får jag bruka smultron curen, som jag senast måste åsido sätta.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus had preferred to be in Stockholm yesterday or today, but on second thoughts, he had decided not to go. The errands turned out not to be so urgent. The best would have been to see an old friend, but that person never comes to see Linnaeus in Uppsala. He wonders why. However, Linnaeus would have appreciated a personal talk with Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
about the situation of the medical profession.

Linnaeus thinks that the Collegium medicum treats the faculties badly. It gives orders, praise and blame, without really having the authority. It approves as licentiates pupils without enough training, gives them positions, and asks the faculty to promote them without regard to their real ability. It recommends as provincial doctors persons who are far from graduates and complains that all those examined are not of the same high quality.

In Denmark, the training of doctors means the study of anatomy and practice in hospital.

Having Erik TuvénTuvén, Erik (1721-?).
Swedish. Botanist. Employed by the
Collegium Medicum, demonstrator of the
botanical garden of the Seraphimer
Hospital in Stockholm.
lecturing on botany and Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
on the forces of medical herbs is the safest way of bringing the science into disrepute in Stockholm.

Linnaeus has written this in confidence to Bäck. He is sure that their old friendship permits it. Linnaeus is eager not to offend the officials, but a check with the surgeons will show that it is true.

Bäck should persuade Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
to go to visit Linnaeus for a couple of days.

Linnaeus had planned to go to Stockholm and see Henning Adolph Gyllenborg’sGyllenborg, Henning Adolph
(1713-1775). Swedish. Count,
councillor. Student at Uppsala and
member of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
collections, but he will also finish some issues that he had worked at out of sheer interest.

Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
has received the copy of the catalogue of the Royal museum [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
] that Bäck had sent. Patrick BrowneBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
did not receive a copy, however.

A troglodyte can be seen in London.

Linnaeus gets grey, lean and poorer day by day. The winter is there, Linnaeus gets cold and prone to be taken ill.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and their child.

P.S. Linnaeus reports that the semester will begin on the next Saturday and last until Midsummer. If he is alive then, he will start his treatment with wild strawberries, which he had had to do without the previous year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 42-44   p.42  p.43  p.44.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1 ].
b.
MS1 [manuscript damaged]