Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2303 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 13 February 1758 n.s.
Dated den 13. Februar. 1758.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm den 13. Februar[ii] 1758.

Wälborne Herr Archiater, och Riddare af Kongl[iga] Nordstierne Orden.

Wore Fehrmans hand så snabbfärdig som mitt hiärta, så hade min K[iäre] Herr Archiater och Riddare längst sedan haft prof af min oändeliga tacksamhet; men emot min wilja måste jag denna gången låta orden gå förut, och deras bewis följa efter.

Jag aflägger altså min skyldigaste tacksäyelse för den nya hedern Herr Archiatren och Riddaren behagat mig betee. Min wanskelighet och min mull kunna ey häftas i tätare och wahracktigare binda, änn då de till efterwerlden förwahras uti Herr Archiatrens oförgängeliga skrifter.

Mina dagar skynda, och jag är ibland de måsslupna träd hwilkas saft förtida wintrar uttårkat; men hwars qwarlefwor en konstmästares hand nyttige girot.

Herr Archiatren och Riddaren behagar uphöya mig såsom den, igenom hwars bidragande försorg, konster och wetenskaper i wårt land stigit: Jag lånar gärna mitt nampn, under glad förhoppning, att det länder androm till upmuntran. Som min ädlaste del anseer jag den fägnad jag hos mig röner för Stora Mäns upkomst och befordran: detta praedicatet, som eljest ofta missbrukas tillhörer Herr Archiatren och Riddaren med all rätt.

Jag wördar den ofölikneliga och högstwundna burskap i Naurens Rike: Jag skattar, som en i wåra tider sällsynt egenskap, dess beständiga hiärtelag, men öfwer alt annat, sätter jag ett owärdeligit pris på dess dygder i borgerliga lefwernet, ty utom dygden är all annan förtienst, af hawd nampn den wara må, en matkestungen kärna

Virtus omnia in se habet: omnia adsunt bona, quem penes est virtus.

Altsedan min hemkomst har jag dragits med en beswärlig hufwudwärck, som, ibland andra krämpor, påminner mig min annalkande förwandling; en ärhindran som gläder en Man som länge och nog lefwat.

Herrans wård upbehålle Herr Archiatren och Riddaren i mångfaldiga tider! Naturen kan ey ännu hwiskat ut, och Herr Archiatren är hennes förtrognaste wänn. Natura hoc debuit uni. En hugnad är mig att kunna berömma min wänn, utan att behöfwa skräda mina ord.

In i grafwen förblifwer jag med ouphörlig tillgifwenhet
Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste och trogne
tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Hos Herr Archiatrens Fru har jag den äran att aflägga min skyldiga hälsning.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 139-140). [1] [2] [3]