Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2304 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 10 February 1758 n.s.
Dated 1758 d. 10 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Min H[err] Broders milda bref, foster likt sin moder, har jag haft äran bekomma, tackar därföre ödmiukast.

jag har ej sagt, att K[ongliga] Collegium bannat oss (men Lundenses), men tackar att de berömt oss, och det aldrig kunnat illa uttyda.

Har ej collegium fått sedermera disputationerne, så skall jag taga dem af respondenten så snart de utgifwits att lägga dem för Collegium, uti facultets pulpeten.

Colliander war endast candidat; men att foga oss, gjorde wij honom til[l] Licentiat sedermera, hälst en så sw[ag] lön i sådan province, borde ej fodra den starkaste.

Här sägs för wist att collegium uttagit sine Licentiater, och nämnas en hop, som äro de swagaste tyrones, mindre Licentiater. jag bör doch lämna at Mag[ister] Fagraeus här ibland, fast han icke undergådt första examen, är doch säkert bättre och begåfwad med skarpare ingenium, än någon som wij haft i min tid; men där äro nogra andra, som jag ej kiänner för annat än barn.

Om Åman har jag icke hördt att han blefwit antagen ibland Licentiaterne. Åman är min wän; äfwen mig af M[in] K[iäre] Br[oder] recommenderad; hwad M[in] Br[oder] befaller mig giöra med honom skall ske. Men om han skall blifwa wärdig Doctor fodrar han [noch][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
5 åhr; men befaller M[in] Br[oder] [att han][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
giöres till candidat i för[sta examen][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
, det skall ske; men skall [han] blifwa Licentiat, då giör jag mig siuk. jag fruktar det woro största olycka för honom; största för provincen.

jag hinner ej mer skrifwa i dag den trötta handen faller. jag är olyckans barn; hade jag haft rep och ängelskt couragie, hade jag länge sedan hängt mig. jag fruktar min hustru är åter hafwande; jag gammal, grå, utmärglad och förut stugan full med barn; hwem skall föda dem? Det war en olyckelig stund jag emottog Professionen; hade jag hållit mig wid auream praxin hade jag wähl denna tiden och skolat försökt något och födt mine wähl.

Tu vale et utere melioribus fatis.

Min endaste Broders
lydigste
C[arl] Linnaeus

Upsala 1758
d[ie] 10 febr[uarii]

Archiatren
Wälborne
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter that he has received [this letter has not come down to us].

Linnaeus has not said that the Collegium medicum had blamed doctors from Uppsala, as it had blamed those from Lund. Instead, Linnaeus is glad for the praise received.

If the Collegium medicum has not received the dissertations proposed, Linnaeus will get them from the respondents and deliver them.

Johan Georg CollianderColliander, Johan Georg
(1728-1796). Swedish. Provincial
physician to the county of Kronobergs,
logices et physices lector in
Växjö.
had been just a graduate, but Linnaeus had made him a licentiate in order to make him fit for the badly paid position that he had been offered.

There is a rumour that the Collegium medicum has chosen its licentiates, and among those mentioned there are many who are not licentiates, not even able pupils. However, Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
is one of them, and although still an undergraduate, he is better than all earlier pupils of Linnaeus’s. Many others are worse off.

Nils ÅmanÅman, Nils (1731-1783).
Swedish. Student in Uppsala 1751, MD
1760, lector, Härnösand.
has not been accepted among the licentiates, as far as Linnaeus has heard. Åman is a friend of his, and even Bäck has recommended him to Linnaeus. Linnaeus will help him to what Bäck thinks best, but he will need five more years of studies to become a worthy doctor. He could be made a graduate, but Linnaeus will not see him as a licentiate, which would be very unfortunate both for him and for the province where he would serve.

Linnaeus has not time to write more. He is tired and unhappy, and wishes he could be brave enough to hang himself. His wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] is pregnant again, and the family is large enough as it is. His income as a professor is not enough. If he had continued as a practising doctor, he would have had better resources for his family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 40-41   p.40  p.41.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1]