Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2328 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 3 March 1758 n.s.
Dated 1758 Martii 3.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe
, Kongl. M[aj]ts och Riksens
högst betrodde man och Råd, Praesident, Öfwerste
Marschalk, Gouverneur, Academie Canceller
Canceller af alla K[ongl]. M[aj] ts orden. &c.
Min nådigste Herre.

Då af Eders Höggrefl[ige] Excellences nådigsta hand jag i dag emottager denna lysande och dyrbara medallie resa sig håren på mitt hufwud och jag hisnar wid omkostnaden, wärdet, nåden, oförtient gåfwa, heder och äreminne. Måttet war tillförene fult af nådegåfwor, af menniskiohand ej mer kunne påösas; nu är det skakat, hopkrammat och åter rogat till sitt högsta. Eders Höggrefl[ige] Excellence allena är mig mer än Öfwerhet, Fädernesland, Föräldrar och alt; utan Eders Excellence hade jag warit en matkstungen nöt utan kiärna. De tre naturens riken hade stått på en mörk skiöld, om ej Eders Excellence warit den sohl som illustrerat dem, med det Eders Excellence gaf mig tienst, underhåll och upmuntran; ty hade andra sidan rätteligen bort bära Eders Excellences prägel, emädan månen har intet lius af sig sielf. hade denna medaille hedrat någon bättre förtient, skulle wähl aldrig någon warit slagen med sinnrikare uträkning. Hedren är för mig alt för mycket lysande; det fullkomliga är klotrundt; jag finner därföre hwarken begynnelse äller ände at uttolka mitt hiertas tacksamhet, då det nu bäst behöfdes. Foten staplar på det högsta, då han borde stå fastast. Kan hierta wara beständigt och rent som guld, så skall denna dageligen wägas mot det samma, at en ewig historie aldrig må få sätta denna prägel ibland otaksamhetens dieflar. jag har wähl aldrig tänkt betala Eders Excellence det minsta af alt godt, ty hwem kan betala det som öfwer oss är, men åtminstone skall jag aldrig undergå odygdens ok, att betala godt med ondt. Wördnad har ofta falskats, men aldrig kiärlek; kroppen lemnas ödet, men en oskrymtad kiärlek skall föllia i grafwen

Eders Höggrefl[ige] Excellences underdån[ige] ödmiukaste och
tropligtigste tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 3 martii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 46-47   p.46  p.47.