Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2336 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 15 April 1768 n.s.
Dated 15 april 1758 [miswriting for 1768]. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare etc. etc.
Nådgunstige Gynnare.

Passus graviora. Dedit Deus his quoque finem. [VivoJ equidem, vitamque extrema per omnia duco. [Så myc]kit bekymmer min ringa utkomma mig förut [förorsakat], så stor är nu min glädje blandad med oro [för] at finna tienlig utwäg til at ärkänna min skyldiga Wördnad mot Wälborne Herr Archiatern som jag gerna önskade. Non opis est nostrae grates persolvere dignas. Jag ansåg redan förut de stora hinder i den wägen Wälborne Herr Archiatern nådigt behagade utse til min räddning. De syntes för mig oöfwerwinliga: det fordrades til en dylik framgång för en utom wärket promoverad yngling. Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens mägtiga och ifriga befordran: quisquis ero, haud, credo, invisus coelestibus auras vitales carpo. Om något utom dess mig bryder är det sannerligen ei annat än owissheten i hwilken jag ännu swäfwar, innan jag fåt aldeles fästat mit ögnamärke på något wist mål til min framdeles befordran. Ars veterinaria samt medicina hafwa hittils syslosat mig. Jag kan deraf redan förmycket at ei deri bli brukader. Det ser ut, som Herrar Wederbörande i Stockholm ei i nåder kunna göra de inrättningar at jag dermed kan wara nögder. Jag wågar ei widare uttrötta Wälborne Herr Archiatern och Riddaren med ytterligare nådiga befordringar. I går war jag hos Herr Richard. Wi arbetade en hel dag på at i dess rika frösamlingar utse det wi kunde inbilla oss wara rart eller mindre bekant. Jag afwaktar widare ordres och underrättelse om hwad som widare befalles. Alt är til Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens tienst, til nästa år. Dessa Herrar woro myckit missnöygde med at ei hafwa tropaeolum 3. Af Hydrastis war allena et stånd öfrigt, hwaraf frön wäntas til hösten. Frön af Zizania hafwa här öfwer w[intern w]arit conserverade i calendario i en tät potta, hwar[est den warit] täkt med jord och frön strödda derpå. — — — så at alltid frön deraf warit betäckta. — — — gro. Här skall nu göras anstalter — — — för at anskaffa det rätta thee trädet, — — — Här talas annars ei om andra — — — man inköpte för många Louis, eller — — — som rariteter. Upsala trägård hade — — — om ei Academien ägt Wälborne Herr — — — allmänna credit, som på et så utmärkt — — — göra sig angelägen för hela werldens och — — — sit fädernetsland. Quae regio in terris vestri non — — — Herrar Richard anmäla sin wördnad och tacka för frön. De hade samma morgonstund sått 3 slag deraf förut, men de sådde icke desto mindre i min närwaro dem Wälborne Herr Archiatern och Riddaren behagade dem skicka, för at dem praesentera för dess May[estä]t. Et helt drifhus är fult af Ananas lastade med frucht. Musa står i bloma, en annan bär nu sin frucht, många unga äro updragna af dess fordna frön. Många Palmeträd finnas här, och en oändlig hop odeterminerade wäxter ser man, som wänta på Wälborne Herr Professor von Linnés ankomst för at blifwa inskrifna i rullarna, samt namngifna. Herr Richard offererar sit bord och husrum tils widare, samt lofwar söka tilfälle at nämna åt dess May[estä]t om det öfriga. Det är och blir en ewärdlig heder för Swerige at hafwa haft Wälborne Herr Archiatern och Riddaren til sin inwånare; men så är det ock en privat olycka för dess egna för-näma famille at ei wara född fransk . Här lönas och hedras — — — Herr Bourgelat har nu pension af 30000 livres — — — för sin Scholas underhål årligen. Swenska Ministern — — — förnämsta Herrarna wid Hofwet assistera med — — — [h]ögsta förundran wid elevernas examen — — — de förnämsta, samt complimentera M[onsieu]r Bourge[lat] — — — högsta, ehuru examen endaste består i — — — reciterande öfwer osteologien och myologien, som alt — — — min ankomst warit deras mästa occupationen så — — —som i Lyon. Unga Herr Richard som haft äran [up]wakta Wälborne Herr Archiatern och Riddaren är em[plo]yerad wid Trägården och wäntar på sin Herr Faders plats. Han har i sina yngre År studerat humaniora och sen botaniquen i hwilken han är rätt qwick. Deras platsar äro så mycket indrägtigare och hedersamare som desse Herrar stå immediate under konungens commendo. Herr Prof[essor] Jussieu har namn och lön, utan at göra tienst derföre. Man arbetar ännu på det under Herr Jussieus direction förwäntade wärket. Jag har tilbud at på den wakraste tiden af sommaren betiena mig af Trianons trägård samt af Kongl[iga] derwarande Bibliothequet. Wi torde snart få se Kongl[iga] trägården i Paris rangerad efter Systema naturae och har jag redan låtet plantera några 100 trän och frön efter samma methode i Herr Lafosse trägård. Sen samma Herre lärt något af Systema Naturae säger Han sig tillika med några andra willa gå öfwer til Swerige. M[onsieu]r DuHamel de Monceau låter anmäla sin ödmiuka hälsning. Han hade nu inga friska frön af Morina, men skall han nästkommande höst deraf meddela. Han sade sig hafwa öfwerskickat några blader som fattas af sista bandet af mem: de l'Academie de P[aris]. Han åstundade hafwa sig bekant det trädet, som nu planteras med mycken framgång i Norden, om hwilket han säger sig hafwa nyligen läsit i awisorna. Näst ödmiukast hälsning til samtliga Härskapet utber jag — — — få framlefwa

Wälborne Herr Archiater[ns] — — —
Ödmiukaste tienare
Peter Hernquist.

Paris d[en] 15 april
1758.

upSUMMARY

”I have suffered worse things. God has put an end to them, too. I live and lead my life through all extremes”. With these words in Latin hexameter Peter HernquistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
starts his letter to Linnaeus.

He wants to express his deep gratitude and reverence but feels that it is difficult to find the right words. He illustrates his dilemma by a Virgilian quotation : ”It is not in my power to render worthy thanks”. It is entirely due to Linnaeus’s mighty and energetic support that he can lead his present life. A new Virgilian quotation expresses his feelings: ”Whoever I shall be, I do not believe that I breathe the vital air hated by the gods.” He has devoted much time to studying veterinary science and medicine; it would be a waste, if his knowledge would not be used. His only concern is that those in authority in Stockholm do not seem to be very interested in his projects.

The day before Hernquist spent with Claude RichardRichard, Claude (1705-1784).
French. Botanist. The king’s gardener at
the Trianon. Father of Antoine Richard.
Correspondent of Linnaeus.
working with the seed collections trying to select rare species. Linnaeus can order what he disires for the next year. Tropaeolum is missing, there is only one plant of Hydrastis, seeds of Zizania have been kept in a pot covered with soil during the winter.

The gentlemen Richards [Claude Richard and his son Antoine RichardRichard, Antoine (1735-1807).
French. Gardener at the Trianon. The son
of Claude Richard.
] respectfully thank for the seeds Linnaeus has sent. They sowed them the same day they arrived and will present them to His Majesty [Louis XVLouis XV, (1710-1774).
French. Reigned 1715-1774.
]. A whole greenhouse is full of Ananas loaded with pineapples. Musa has flowers, one bears fruits, many new plants have been reared from seeds. There are many palms, and you see innumerable numbers of plants not yet properly examined, waiting for Professor Linnaeus’s [Carl Linnaeus the Younger Linnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] arrival, so they can be named and scientifically registered. Richard offers board and lodging and will try to inform His Majesty about the other things. Antoine Richard is employed in the Garden [of Trianon] waiting for his father’s post. He has studied the humanities and is also familiar with botany. Their work is prestigious, as they come directly under the King’s supervision. Bernard de Jussieu’sJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
has his title and salary without needing to be on duty. The work he has promised is still unfinished.

Hernquist has been offered to use the Garden of Trianon and the Royal Library. The Jardin Royal in Paris will soon be organized according to Systema naturae, and he has already planted about 100 trees and seeds in the garden of Philippe Etienne LafosseLafosse, Philippe Etienne
(1739-1820). French. Veterinary
surgeon, Paris. Assisted by Peter
Hernquist, he started a private school
for veterinary studies,
following these principles. Henri-Louis Duhamel Du Monceau Duhamel Du Monceau, Henri-Louis
(1700-1782). French. Wrote on botany
and agronomy. Correspondent of Linnaeus.
sends his regards. He has no seeds of Morina now but will send some next year. He has sent some pages that were missing in the last volume of Memoires de mathematiques et de physique. He wants to know about the tree that, according to the newspapers, is now being planted with great success in the Nordic countries.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 478-479). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 74-76   p.74  p.75  p.76.