Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2348 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 16 May 1758 n.s.
Dated 1758. d. 16 maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

För M[in] H[erre]s kiära bref aflägges mycken tacksäjelse; M[in] H[er]res insecter kunna intet annat än wara mig owärderlige, som nu är i wärket med Systemets utgifwande, och får af så många nya giöra uti andra delen en appendix åt de 2461, som jag tillförene upräknat; det är ej en menniskas at upleta alla. Bofinke honan flyger bort här och i Tyskland, huru hon giör i Bleking wet jag icke.

förbl[ifwer] Min Herres
hörsame tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758.
d[en] 16 Maji.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 221).

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged]