Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2356 • Adolph Modéer to Carl Linnaeus, 29 June 1758 n.s.
Dated 1758: d. 29. Junii. Sent from Karlskrona (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, Professor och Riddare af Kongl. Majs ts.
Nordstjerne Orden!
Höggunstige Herre!

Öfwer Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens höggunstiga uptagande af mit ringa antal Insecter torde jag nu snart ödmjukast få fägna mig, sedan jag dem d[en] 18 hujus med Sjölägenhet åt Stockholm öfwersändt, under adresse på Herr Sjömilitiae Commissarien Orre, som skyndesammast lärer widare befordra dem til Upsala.

Tillika med dessa Insecter, som til antalet woro några och åttatjo uti en liten fyrkantig Låda, fölgde äfwen en liten ask med den lilla Charadrius, hwilken jag förut ödmjukast omnämt, jemte en liten Snäcka, som til myckenhet håller sig uti Murarna wid Sjökanten kring am[iralite]ts Wärfwet, och 2ne stycken Spindelhus af aranea sub No 75.

Då jag första gången hade den lyckan insinuera mig hos Wälborne Herr Archiatern och Riddaren, woro wäl Insecterna flere än 30, men i tanka at många thäribland allenast woro varieteter, wågade jag ej at utsättja större antal; Några specier hafwa likwäl sedermera tilkommit.

I anseende til den skada, som samlade Insecter egenteligen af tid och Resor taga, har jag upstält en ringa beskrifning, så godt jag kunnat, som nu härjämte jag ock wågar mig ödmjukast öfwersända, med det säkra hopp, at Wälborne Herr Archiatern och Riddaren höggunstigt täcktes ursäckta de fel, som jag, medelst min lilla insickt härutinnan, kan hafwa begåt; De insecter som jag nu ytterligare öfwerkommit och icke uti Fauna kunnat finna, har jag därföre äfwen gifwit en liten beskrifning, däräst Wälborne Herr Archiatern och Riddaren skulle befalla deras öfwersändande.

Den myckna ynnest hwarmed Wälborne Herr Archiatern och Riddaren höggunstigast behagar hugna mig, gjör at jag städse får skatta mig både nögd och lyckelig at med wördnad ouphörligen förblifwa

Wälborne Herr Archiaterns Professorens
och Riddarens ödmjukaste
tjenare
Adolph Modeer.

Carlscrona 1758.
d|en] 29 Junii.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 213-214). [1] [2] [3]