Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2365 • Pehr af Bjerkén to Carl Linnaeus, 14 June 1758 n.s.
Dated 14 Junii 1758. Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

London. den 14 Junii 1758.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare af Kongl[ige] Nordstierne Orden.

Ingen hade mer kunnat fägna sig än jag, om jag fått den lyckan at se den rätta Troglodyten. Men jag beklagar at jag eij har den lyckan att kunna fägna H[err] Archiatern därmed, emedan jag mer nu än förra gången är öfvertygad, at det eij är någon Troglodyt, utan en besynnerlig sort af hvit Niger. Sedan jag af H[err] Solander feck Description utur Nya Systemet, och sedermera H[err] Archiaterns gunstiga skrifvelse, har jag 2ne gånger varit och sedt henne, samt jemfört henne med beskrifningen. Men mannen som äger henne, var ingendera gången hemma och vakterskan, som visar henne, ville eij tillåta mig at se henne afklädd, ehuru jag böd henne hederlig vedergällning. Jag förmodar dock, at jag för goda ord och penningar, kan komma öfverens med ägaren derom och har kommit öfverens med H[err] Ellis, at i det ärendet med aldraförsta gå dit. Vi hade längesedan varit där, men han har sielf varit siuklig och väntar alla dagar at hans hustru skall dö. Då jag första gången såg denna hvita nigern, berättade ägaren, att hon såg bättre i mörkret än i dagen, och äfven att läsa och sy. Men då jag sista gången var där, lät jag göra rummet mörkt och försökte henne med en bok, som jag förde med mig, och fant at hon såg mycket litet i mörkret. Hon kunde se och finna sina saker och stora objecter, som andra eij kunde se, men hon kunde aldeles intet läsa, det hon likväl i dagsliuset väl kunde göra. för öfrigt kommer hon i följande öfverens med beskrifningen. Corpus album, incessu erectum, nostro dimidio minus, Pili albi contortuplicati, oculi orbiculati.

Palpebrae incumbentes, visus lateralis och nocturnus på det sättet, som jag sagt. Härvid har jag at tillägga, at hvita färgen öfver hela kroppen är mycket skilgachtig från de aldrahviteska Europeers färg, som är lifachtig och liksom blandad med rödt då denna är ganska blek och dunkell mäst af samma utseendet, som håret. Detta kan hvaroch en observera, som ser henne. Pupillen är svart som hos oss rund, och något större, men Iris helt lius, eij citrea eller aurea, utan mitt emellan gult och grått. Håren på palpebra, äro aldeles lika dem på hufvudet och palpebra hafva en tjockare margo än på oss, som först står mera ut, men sedan kröker sig innåt ögat. Kanske man får kalla det Palpebrae incumbentes. Ingen membrana nictitans kunde jag se och folcket, som omgecks med henne, hade eij heller sedt något sådant. Visus är lateralis med ögats continuerliga Tremulation. Hon kan se utan svårighet, då solen [skiner], men är ganska blyg och vill, eller kan aldrig se någon menniskia i synen. Hon är 16 år gammal och berättas både af henne sielf och folket, at hon är född i Jamaica, af svarta föräldrar, som ännu lefva och bo där. Hon togs därifrån, då hon var 4, 5 år gammal. Skapnaden och alla lineamenter, i synnerhet näsa och läppar, äro aldeles söm hos Nigrerna. Håret är tjockare och mer intortuplicerat, samt längre och altsammans sosom uti en knorl. Hon är fullkomligt förnuftig med lätt begrepp och talar på samma sätt som vi. H[err] Collinson och flera hafva sagt mig, at de af resande och resbeskrifningar sedt och hört talas om flere sådane exempell af hvita nigrer, som äro födde af svarte föräldrar, och äfven en annan variation med svarta och hvita fläckar. En sådan har för några år sedan varit i Paris. Så snart jag en gång till tillika med H[err] Ellis sedt henne naken, skall jag hafva den ähran at gifva vidare underrättelse. Den som berättat för mig om microcosmus, säger sig sedt den på franska siökusten vid Dunquerken och förmodar at han äfven skall finnas här, samt har lofvat at skaffa mig specimina däraf. Efter den beskrifning jag hört, måste det vara ett Zoophyton af Hydrae genus, med ganska många armar, hvarvid hängt alla slags snäckor, skal och vegetabilier. Den samma säger sig sedt detta Diuret vara från ett äpples vidd, till vidden af en tallrik. På morernes Genitalia, skall jag vid tillfälle helt säkert observera.

M[iste]r Hill har jag eij råkat ännu. Hans Essays in natural History äger jag och skall sända den till H[err] Archiatern med captain Fischer som äfven har beskickningar till H[err] Archiatern från H[errar] Collinson, Ellis och Miller. H[err] Collinson är en makalös god och artig gubbe, och likasom H[err]Ellis, ganska mycket tillgifven och Wänn af H[err] Archiatern. H[err] Ellis är äfven köppman, men ganska curieux och förnuftig man. Han har för H[err] Archiaterns skuld vist mig mycken höflighet och vist mig alla sina kostbara samlingar. Han är ganska lärgirig och skulle bli ganska glad, om någon af H[err] Archiaterns bäste Disciplar komme hit, och det fattas föga, at han reste till Sverget at se Herr Archiatern, och tala vid honom, om det vore någon möglighet för honom. Jag tror det skulle göra mycket till saken, om H[err] Archiatern gaf honom anledning och uppmuntran därtill:

Jag innesluter mig i H[err] Archiaterns ynnest och framhärdar med oaflåtlig vördnad
Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
ödmjukaste t[iena]re
P[ehr] Bierchén.

Jag har hört at vid Cambrigde skall en Saffrans plantage vara anlagd, som lyckats ganska väl. Den lär förtiena at ses om jag kommer at resa till Cambrigde, som jag tror. H[err] Archiatern lär känna Professor Siptorph, där, fast han eij lär vara stor Botanicus.

To
The Royal Society of Sciences
at
Upsal.

upSUMMARY

Pehr af BjerkénBjerkén, Pehr af
(1731-1774). Swedish. Pupil of
Linnaeus. City medical officer,
Stockholm. Correspondent of Linnaeus.
writes from London to tell Linnaeus that, unfortunately, he has not been able to see the real Homo troglodytes. He has, however, seen a strange white negro. af Bjerkén writes that he has seen her twice since he got the description from the new Systema [af Bjerkén refers to Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
] from Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, although so far he has not seen her without clothes. He has agreed with John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
that he will negotiate with the owner and pay a considerable amount of money to do so. af Bjerkén continues to discuss and describe her in detail and promises Linnaeus that he will receive a full description, also when he together with Ellis might have seen her naked. He also communicates information from Peter CollinsonCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
and others that they have seen and heard of other examples of white negroes, born from black parents, and also other vavriations with black and white spots.

af Bjerkén writes that he has been told that a microcosmus has been seen by the French coast at Dunkerque and that he has been promised to get one. From the desciption Bjerkén has received, he think it must be a zoophyte.

af Bjerkén writes that he has so far not met with John HillHill, John (1716-1775).
British. Pharmacist, physician and
supervisor of the botanical gardens at
Kew. Correspondent of Linnaeus.
. However, he owns Hill’s essays in natural history [af Bjerkén refers to Essays in natural history and philosophyHill, John Essays in natural
history and philosophy. Containing a
series of discoveries, by the assistance
of microscopes
(London, 1752).
] and he will send them to Linnaeus together with material from Collinson, Ellis and Philip MillerMiller, Philip (1691-1771).
British. Gardener of the Chelsea Physic
Garden. Corresponded with many
botanists. His rich herbarium was sold
to Joseph Banks. Correspondent of
Linnaeus.
with Captain Fischer [presumably Johan J. FischerFischer, Johan J. Swedish?.
Sea-captain.
]. af Bjerkén writes that Collinson is a good-hearted and polite man and, together with Ellis, admirers of Linnaeus. Ellis is also a merchant and has shown af Bjerkén his valuable collections. He would appreciate if Linnaeus’s disciples came to visit him and af Bjerkén suggests that Linnaeus invites Ellis to visit him in Sweden.

P.S. 1 af Bjerkén ends the letter and adds that he might visit Cambridge, where a saffron plantation is said to be built. Humphrey SipthorpSibthorp, Humphrey (1713-1797).
British. Succeeded Johann Jacob
Dillenius as Sherardian professor of
botany at Oxford. Father of John
Sibthorp. Correspondent of Linnaeus.
, who Linnaeus probably knows, is professor there, although he is not a great botanist.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, II, 15-16). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 208-210   p.208  p.209  p.210.