Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2368 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 6 June 1758 n.s.
Dated 1758 d. 6 Junii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre

Rönet om Ringarne i Tallen af yta och kierne har jag genomläsit; jag ser tydeligen att Author (: skada han ej tillsatt sitt namn:) råkat på gåtan, ty alla wägar concurrera åt ett centrum; jag bör Author mycken tack, som uplöst den knut som jag ofta profwat, men altid ansedt som en gordius; kan altså intet jag annat än approbera det i superlativo gradu.

C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758 d[en] 6 junii.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 369). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 309-310   p.309  p.310.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 216   p.216.