Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2373 • Adolph Modéer to Carl Linnaeus, 30 July 1758 n.s.
Dated 1758. d. 30. Julii. Sent from Karlskrona (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Professor, samt Riddare af Kongl. MajstsNordstjerne Orden!
Höggunstige Herre!

Til at widare incommodera Wälborne Herr Archiatern och Riddaren med mina ödmjukaste skrifwelser hade jag wäl tänkt at uphöra, däräst icke de få Insecter jag sedermer bekommit lik som mana mig därtil.

Höggunstige Herre! tillåt därföre af förut betygad ynnest, at härjemte wördsammast få nämna deras utseende, tör hända någon af dessa ännu ej fåt fägna sig af Wälborne Herr Archiatern och Riddarens wärda påseende, och som lägenhet i denna tilkommande Weckan härifrån til Stockholm afgår, tänker jag nyttja detta tillfället, at på lika sätt som de förra Dem befordra.

Med djupaste wördnad framhärdar
Wälborne Herr Archiatern, Professoren och Riddarens af Kongl. Majsts Nordstjerne Orden
ödmjukaste
tjenare
Adolph Modeer

Carlscrona 1758.
d[en] 30. Julii.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 215-216). [1] [2] [3]