Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2383 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 24 August 1758 n.s.
Dated den 24. Aug. 1758.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

För Herr Archiatrens senaste, mer änn wännliga skrifwelse, aflägger jag en skyldig och tienstlig tacksäyelse.

Min längtan hade warit hiärtelig, at see Herr Archiatren innan min afresa till Åkerö, men som den nu är faststäld, till slutet af nästa vecka, så är mig ett så hugnesamt hopp betagit.

Jag hade eljest kunnat meddela:

1o. Bewis, at den så mycket omropade Påfogel stenen är tagen på indra sidan af épidermen af en mussla.

2 o. Ett merckwärdigt prof af wår store Hushållares Konung Carl den XIs omsorg för Riket, i det, Han, under det swåra året 1696, lät, af en Studiosus Medicinae Johan Ulrich Wertmüller, upsättia en Förteckning på ätbara örter i Sweriget, den Hans May[estä]t tillställte, igenom samma Wertmöller, General Majoren och Landshöfdingen Frölich, som, i följe af Konungens höga befallning, lät därom utgå dess bref, under den 25. Junii 1696. Dessa örter äro till antalet 29, med deras kiännetekn, Swenska namn, och hushålds bruk: Alt efter den tidens insickt.

Wäl den, som kan giöra sin Nästa godt! Han upfyller ett nöysamt kall; ty till inbyrdes hwarannans tienst äro wi alle kallade, men få utwalde. Herr Archiatren har sitt kall, och Herrans wahl redeliga fullgjort.

3 o. En Alun Schiffer med fullkombl[igen] intryck af en monoculus, till alla dess dehlar, som tyckes öfwertyga oss, at wi tilldelt trenne åtskilda kräk, hwad till ett och samma hörer; hwilcket närgående ritning närmare utwisar.

Denna, jemte anmärckningar No1, äro H[err] Adjunctens Tidströms upfindningar.

4 o. En menniskio blåsesten af hosföljande utseende och storlek: I omkretsen rund, grå brun till ytan, wäger 11. Lod.

Uti Herr Ziervogels Cabinet finnes en annan, stor som det störste Gåse ägg, som, ehuru den är söndrig, och particler bårta, wäger 23 lod, och blifwer således wäl den största, men denna, som nu förwaras i min samling, till skapnaden den besynnerligaste. Bägge hafwa undergådt blåsröret: deras reciduum löses utan möda i wattn, och ingendera oroas af skedwattn.

Wid detta memento kan ingen bortglömma, hwad wi menniskior äro: Kan hända, till kropps krämpor, de uslaste af alla diur, hwilcka Herr Archiatren så redigt beskrivit.

Skulle alt detta föregående, under den skarpsynta förbättring, i Wetenskaps Academ[iens] Handlingar införas, så blefwo det twifwelsutan, som alla flera Herr Archiatrens arbeten, dem wettgirugom, nyttigt.

Jag ordar därom sundt och windt inför en Mästare; men det tiäne till bewis om min odödeliga kiärlek för wetenskaper. När skall jag, i deras fambn, få sluta mina trötta dagar, och kunna säya, hoc otium mihi Deus dedit! Sådant står i Försynens nåde ordning; Med mera säkerhet kan jag omtala den odödeliga wänskap och synnerliga acktning, med hwilcka jag framhärdar

Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienstskyldigste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Stockholm den 24 Aug[ustii]
1758.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for his recent letter [Linnaeus to Tessin, 22 August 1758Letter L2386].

He also writes that he had been hoping to see Linnaeus before his departure to Åkerö. However, this is not possible as he leaves already at the end of the coming week.

Tessin gives Linnaeus the following information:


1. A proof that the renowned påfogelstenen [peacock stone] is from the inner side of the epidermis of a mussel.
2. Karl XIKarl XI, (1655-1697).
Swedish. Reigned 1660-1697.
gave a medical student, Johan Ulrich WertmöllerWertmüller the Elder, Johan
Ulrik
(d. 1712). Swedish.
Pharmacist and physican. Father of Johan
Ulrik Wertmüller.
, the task of writing a list of eatable plants that were delivered to the King in a letter of June 25th 1696 by Frölich [Carl Gustaf FrölichFrölich, Carl Gustaf
(1637-1714). Swedish. Count, military
man, official, privy councillor.
]. The list contained 29 names of herbs in Swedish along with an instruction how to use them.
3. An enclosed drawing shows an alumn-shale with a complete imprintment of a monoculus [Cyclops] showing that this is one species instead of three that was earlier believed. An enclosed drawing shows this [this drawing has not come down to us].

The above along with note no. 1 are findings of Anders Philip TidströmTidström, Anders Philip
(1723-1779). Swedish. Chemist and
metallurgist. Studied under Linnaeus.
University teacher of chemistry.
Correspondent of Linnaeus.
.


4. A renal calculus, round, the colour of the surface is grey-brown, weight 11 lod [around 150 g].

Ziervogelís [presumably Fredrik ZiervogelísZiervogel, Fredrik (1727-1795).
Swedish. Pharmacist, keper of the
pharmacies, "Svanen" and
"Markattan", Stockholm.
] cabinet [Tessin means a collection of natural-history specimens] contains another renal calculus large as a goose egg, it is, however, damaged and particles are missing, the weight is 23 lod [around 300 g] and it is the largest in Tessinís cabinet and the most remarkable. Both have passed the urethra, the remains can easily be dissolved in water but not in nitric acid.

Tessin remarks on Linnaeusís view on human beings being the animals that are most tormented by sickness.

Tessin asks Linnaeus to inspect the above and with corrections include the points in the transactions of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
], which Linnaeus did as to the peacock stone in, "Anmärkningar om den så kallade påfogel-stenen"Linnaeus, Carl
"Anmärkningar om den så
kallade påfogel-stenen",
KVAH 20 (1759), 24-26. Soulsby
no. 1023.
; in the same volume of the KVAH, in a short treatise about what to find in Tessinsís collections of mineralogy, he gives a tribute to Tidström because of his findings, "Petrificatet Entomolithus paradoxusLinnaeus, Carl
"Petrificatet Entomolithus
paradoxus
, sådant, som det
finnes uti [..]. Herr Grefve C. G.
Tessins samling", KVAH, 20
(1759), 19-24. Soulsby no. 1017.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 145-146). [1] [2] [3]