Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2386 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 22 August 1758 n.s.
Dated 1758 d. 22. Augusti. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ongl]. Ms M[ajt]s och Riksens
Råd &c. &c. &c.
Min store Apollo.

Hwar gång Εders Höggrefl[ige] Excellence täckes hugna mig med sin dyra hand, hwar gång muntras och upquicknar jag. Utom mer än faderliga wälgierningar, som på ena sidan obligera mig till all diup wördnad och tacksamhet, som af dödelig kan fodras, så ock på andra sidan, då jag så tydeligen ser att med Εders högg[reflige]Excellence allena, en gång ramblar alt, hwad af wettenskaper hafwer namn i fäderneslandet, då ingen mer dem wårdar, ingen mer dem gynnar; utom Maecenater hafwa aldrig mera wettenskaper grodt, än korn utan sohl. Gud Allsmäktig uppehälle åtminstone Εders Excellence i min tid, at jag ej må få sitta i mörkret; ty bör hwar en, som ögon äger taga dehl af Εders Excellences hälsa och wälgång, på hwilken wår enda glädie beror. Skall intet hufwudwärken kunna häfwas på något sätt? woro han af magen, tyckes någon där äfter inrättad diaet kunna hielpa. Men jag fruktar at han är af mycken tanka, mycket arbete och af en ond wärld; då annat än quies har intet rum, som ej kan trifwas tillika med tanka.

För H[err] Brursels bref aflägger jag underdån ödmiukast tacksäjelse.

Då Salvius uplagt förra tomen af Systemet, skref han mig till att han hade intet mera papper, utan wäntade in med första skepp; då tiden kom för skeppen, skref han att skeppet war af Preutzarne borttagit, änteligen ock det andra skeppet olyckats; Så att andra tomen måste stutsa alt hit tills, tillika med 4de tomen af Amoenitates och Löflings opus posthumum, med mera. Ingen annan lägger up något wärk at debitera utom lands.

Nu skref han att han fått änteligen papper och will begynna tryckningen, att jag slipper detta beswärliga arbetet till martii månad, nästa åhr.

Jag hoppas om Gud spar mig lif och hälsa, skall H[err] Brursets få nästa wår m[anuscripta] till Lexicon, äfter som han lofwar mig få taga på sin räkning dem som skrifwa då jag dicterar, som otroligt lättar mig; med mera, hwar om jag wågar innelykte öfwersända.

Men den ena knuten återstår för mig, som är K[ongl]. Cancellie Collegii förbud wid 1000 d[a]l[e]r Silf[wer]m[yn]ts straff för den author som understår sig att utskicka sin rudimateria, att nobiliteras äller tryckas af utländska boktryckare; jag fruktar för straffet, men än mer för att sakfällas som förbuds brytare; kunne och wille Εders Excellence äfter nådig lofwen hielpa mig i denna ena puncten, må Εders Excellence lofwa honom wärket nästa wår.

jag lefwer och Dör
Εders Höggrefl [ige] Excellences
underdånige tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1758
d[en] 22 Augustii

Nådigste Herre ursäkta min hast att skrifwa jag war utom staden, och posten går bort om jag renskrifwer och raffinerar brefwet.

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
and praises him in many words for his patronage.

He also thanks him for Jean-Marie Bruyset’sBruyset, Jean-Marie
(1719-1792). French. Bookseller in
Lyon. Correspondent of Linnaeus.
letter [Bruyset’s letter to Linnaeus, 17 July 1758Letter L2380, was communicated to him by Tessin, 21 AugustLetter L2387].

Linnaeus relates that, when the previous volume of Systema naturae was being edited [Linnaeus refers to the printing process of the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
, which was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759], Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
wrote to Linnaeus [this letter has not come down to us] to say that he had run out of printing paper and was waiting for more to be delivered by the first arriving ship. Salvius then wrote to say [this letter has not come down to us] that the first ship had been taken by the Prussians and the next ship had been lost so that there was a problem with the second volume [Vegetabilia]. The same happened to the fourth volume of the Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
[the fourth volume was published in 1759] and Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
posthumous work [Linnaeus means Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och AmericaLöfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
]. No one sends work to be printed abroad. Linnaeus has now received a letter with the information that printing paper has arrived at last [this letter has not come down to us].

Linnaeus hopes that Bruyset the next spring will get the manuscript of the "Lexicon" [Linnaeus refers to the proposal, put forward by CouturierCouturier, (?-?). French.
Bookseller. Correspondent of Linnaeus.
, that he should publish a “Dictionnaire portatif d’histoire naturelle”. This work was never published], since he has promised to pay on his own account the persons to whom Linnaeus is dictating. This will be a great relief to Linnaeus.

The only problem left is the 1000 daler fine for authors who print their works abroad. Linnaeus fears being considered a criminal and asks Tessin to help him in this matter.

P.S. Linnaeus excuses for his handwriting, he was out of town and he will miss the opportunity to post the letter if he rewrites it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 18). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 48-49   p.48  p.49.