Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2405 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 24 September 1758 n.s.
Dated dn. 24. Sept. 1758. Sent from Åkerö (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater, och Riddare.

För den mig tillsände widlyftiga Cataloguen, öfwer så anseenl[ig] myckenhet Disputationer, aflägger jag min skyldiga tacksäyelse. På intet sätt tänker jag missbruka H[err] Archiatrens godhet; mig är nog, att jag, af denna Förteckningen lärt kiänna, hwad i natural Historien, Swenska Antiquiteter, och Litteraira Historian utkommit, och följacktel[igen] blifwit satt uppå spårr dem at uppleta.

Ett synnerl[igit] nöye är mig att blifwa underrättad, om hwad nytt i Natural Historien utkommer, ehuru wi ey behöfwa främmande lius, så länge wi hafwe H[err] Archiatren ibland oss. Jag har på lång tid ey fådt annat nytt änn en senare uplaga af H[err] Dargensvilles Conchylogie. Ehuru ringa fiäs H[err] Archiatren med fog gör af denna Auctoren, så är dock denna nya uplagan däri besynnerlig, att, på åtskillige wälstuckna plåtar, föreställas alla de diur, som snäcke och mussleskahlen bebo, hwilcket wi härtills saknat, undantagandes hwad i H[err] Andersons resebeskrifning finnes. Efter H[err] Dargensvilles wänliga, och en så förmögen Mann föga anständiga tiggeri, har jag måst betala 100. F[r]ancs att befordra en af plåtarnas utstickning.

Är ey något hopp för mig, att wid ett klingande winterföre få see H[err] Archiatren och Riddaren ännu en gång här, sedan Flyglar och böcker äro i Ordning?

Framhärdar med odödel[ig] wänskap och högacktning,
Min wärdaste och K[iäre] H[err] Archiaters och Riddares
tiensteberedwilligste tienare
Carl G[ustaf] Tessin.

Åkerö d[e]n 24. Sept[embris] 1758.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes to Linnaeus and thanks him for the catalogue and the theses he has received. Tessin writes that he very much enjoys receiving news about natural history, antiquities and "historia litteraria". The only news he has received recently is the latest edition of Antoine-Joseph Dezallier d’ArgenvilleAntoine-Joseph Dezallier d’Argenville’sDezallier d’Argenville,
Antoine-Joseph
(1680-1765).
French. Naturalist and garden designer.
Correspondent of Linnaeus.
, L’Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie et la conchyliologieDezallier d’Argenville,
Antoine-Joseph
L'Histoire
naturelle éclaircie dans deux de
ses parties principales, la lithologie
et la conchyliologie [...] dont l'une
traite des pierres et l'autre des
coquillages. Ouvrage dans lequel on
trouve une nouvelle méthode &
une notice critique des principaux
auteurs qui ont écrit sur ces
matiéres. Enrichi de figures
dessinées d'après
nature
(Paris, 1742).
, which is L’Histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologieDezallier d’Argenville,
Antoine-Joseph
L'Histoire
naturelle, éclaircie dans une de
ses parties principales, la
conchyliologie, que traite des
coquillages de mer, de riviere et de
terre : ouvrage dans lequel on trouve
une nouvelle méthode latine &
francoise de les diviser :
augmenté de La zoomorphose, ou
reprèsentation des animaux a
coquilles, avec leurs explications

(Paris, 1757).
. Tessin finds this edition peculiar as it contains copper-prints of all animals living in shells and bivalves. This information has so far been missing except for the descriptions in H. Andersson’s travel book [Tessin refers to Michel AdansonAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
, Histoire naturelle du SénégalAdanson, Michel Histoire
naturelle du Sénégal.
Coquillages. Avec la relation
abrégée d'un voyage fait
en ce pays, pendant les années
1749, 50, 51, 52 & 53, etc.

(Paris 1757).
]. Tessin complains that he has had to pay 100 francs for the distribution of the copper-prints and he finds Dezallier d’Argenville mean.

Tessin hopes that Linnaeus will visit him in the coming winter.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 147-148). [1] [2] [3]