Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2408 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 19 September 1758 n.s.
Dated 1758 d. 19 Sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Den stackars Martin är nu hemkomen, äfter sin swala sommarresa, där han fått frysa om rötemånaden mer, än någor annor i den kallaste winter; han har slitit rätt ondt. jag har haft mycket nöje, att höra hans berättelser, och at läsa hans rese-journal. Hwem hade kunnat tro att starkaste sommar wärmen under 80 grader, där solen aldrig på 1/2 åhr går neder, skolat stigit till 8 grader öfwer fryspuncten. jag skulle knapt kunna skrifwa i Cammaren om wintertiden en rad, där jag ej hade warmare. men detta hörer wähl ej proprie till mit forum.

Det har warit för honom fatalt, at de ej fåt någon hwalfisk, doch har han skaffat sig tillfälle att på annat skep se en sådan bäst, då han funnit, att hwalen har på undra läppen swarta fläckar och på dem hår, äfwen som fyrfotade creaturen, hwilket wisar, det wij här till gissat, att hwalfiskarne i naturlig ordning äro närmast släkt med fyrfotade diuren.

Han har ock fått se Ansons hafs-Leyon. den kamben detta bäst har öfwer nosen, den kan det upblåsa wid påkomande fara, att då man slår honom öfwer nosen, biter det intet på honom, där han älliest woro swagast; det är ock ganska besynnerligit att stierten, som på andra Siälar, består af 2ne fötter; på denna besten är hwardera foten med 5 lår och alla tio lika utwidgade, som aldrig någon anmärkt.

Han fick stiga up på Spitsbergen allenast 2 timmar, och såg att physici hafva rätt, som påstå att ju närmare landet kommer till polerne, ju mindre högd fodras till fiäll; och att Spitsbergen äro intet annat än fiell; där wäxa ock ej andra örter än sådane, som komma fram i wår fiell, hwar på han wisat specimina.

Han har ärligt samblat de foglar som endast lefwa ibland de flytande isbergen åt polerne, och praeferera dem för landets behageligheter, hwarföre de aldrig synas hos oss, som Alca arctica, Columba grönlandica &c., men besynnerligen fägnade mig att se en Colymbus, som har endast 3 tår och är aldeles ny, som håller sig där uppe, hwaräst alla andra frysa; samt äfwen en ännu besynnerligare och lika ny Procellaria, nästan hwit, stor som en kråka, aldrig tillförene bekant i ornithologorum böcker, fast nämbd af grönlands farare i alla deras resor, såsom den dierfwaste och glupskasta fogel, hwilken sätter sig på hwalfisken, så snart han fångas äller dör, hugger sönder hans tiocka hud och äter hans späck, at det står genom båda ändar.

jag har budit H[err] Martin först och främst låta afrita och beskrifwa dessa 2, så rare foglar, att insättas i K[ongliga] Acad[emiens] handlingar, som wärkeligen blifwa präktige observationer, men han äger, till lif och siäl, ej så mycket, att han kan få en figur ritad. jag har lofwat honom at Academien det skall bestå.

jag har och af honom fått se en hop små kräk, som hålla sig under pohl-sidan, neder på hafwets afgrund, af kräfte släcktet, Oniscis et affinibus, som ock äro rätt sälsame. mera hinner jag ej nu att nämna; han lärer wähl sielf söka någon gång tillfälle at berätta för M[in] H[erre] huru denna resan gått och hwad han uptäkt.

jag ser af alt, att han lidit ondt i tillräckelig dosis och frusit som en braf karl. att han giort alt hwad af honom kunne prae¬steras, som warit arresterad inom ett skepp ibland wågor och isberg, där han ej på hela resan fåt se land mer än 2 timar. jag wille att han gofwe ut sin resa, fast han tycker, att han ej fått tillräckeligit emot sin önskan, men det är swårt taga där intet är, och att hårlufwa den skallota.

Märkwärdigt war ock at se det alla Fuci (:Tång:) woro beströdde med de rare snäckor, som kallas Conchae anatiferae och med de rare Sertulariae, äller Polyper, som i senare åhren giort ett nytt regemente af diur. [— — —][a][a] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

jag förbl[ifwer]
Min Herres
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758
d[en] 19 Sept[embris

Fru Ihre dog i söndags afton.

upSUMMARY

Anton Rolandsson MartinMartin, Anton Rolandsson
(1729-1785). Swedish. Student of
medicine. Correspondent of Linnaeus.
has returned from his rather cool summer journey. Linnaeus has read his report with delight [Martin’s travel-report was published in 1881, "Dagbok vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen 1758"Martin, Anton Rolandsson
"Dagbok vid en resa till Norrpolen
eller Spitsbergen 1758", Ymer.
Svenska sällskapet för
Antropologi och Geografi
(1881).
]. The highest summer temperature in latitude 80 north was 8 degrees above freezing point.

No whale was caught but he had a chance to see one on another ship, it had black hairy spots on the under lip like four legged animals, which shows that whale are closely related to the four legged animals.

He also saw Anson’s sea-lion. It has a comb over the nose which it can inflate when in danger; remarkable is that its tail consists of two feet, each with five toes.

He was allowed to go ashore at Spitsbergen only for 2 hours; no other plants than those found in our mountains grow there and he brought some species with him.

He collected birds that live on the floating icebergs and never are seen in Sweden, like Alca arctica, Columba grönlandica etc, most remarkable was a Columbus with three toes; and yet more remarkable a Procellaria, nearly white, big as a crow never before described in ornithology books, though mentioned by Greenland travellers as a most courageous and voracious bird which places itself on a whale and, if the whale dies or is being caught, cuts its skin and eats its blubber.

Linnaeus has offered Martin to describe 2 of the rare birds in the transactions the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. He needs help with the drawings which should be paid by the academy. Linnaeus has also seen a few small animals belonging to the crayfish family, Oniscis et affinibus.

He has had a hard and cold journey and delivered what might have been expected and not seen land for more than 2 hours.

It is remarkable to note that all Fuci (seaweed) was covered with the rare molluscs called Conchae anatifarae and the Sertulariae, or Polyper.

P. S. Mrs Ihre [Sara Charlotta IhreIhre, Sara Charlotta
(1714-1758). Swedish. Wife of Johan
Ihre, born Brauner.
] died last Sunday.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 327). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 311-316   p.311  p.312  p.313  p.314  p.315  p.316.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 217-221   p.217  p.218  p.219  p.220  p.221.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]