Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2415 • Anna Christina Lagerberg to Carl Linnaeus, 11 September 1758 n.s.
Dated 11 September 1758. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

StocKholm d[en] 11 September 1758.

HögEdel och Höglärde Herr Proffessor
ArKiator och Riddare,
Carl L[inneus][a][a] : MS! [added in the left margin
of fol. 342r
]

Utaf denna beskrifning på trenne slags matkar, kommer ifrån westergÿln, ses hwadför snåhla och plågsamma fremlingar der insmÿgt sig; olyckeligt är at intet förwandlings systemen ännu wunnit almänt bifall, tÿ då wore hopp at dessa kunde ifrån et onÿttigt och förödande slägte blifwa förwänt i et mera nÿttigt; men innan detta skier, som är nog twifwelaktigt, så är ingen ting wissare än at säden ätes opp, och skiörden nästa åhr blir följaktigen mÿcken klen. tÿ tager iag mig den friheten i detta måhl anmoda Herr Proffessorn, at wid någon ledig stund wara så god och gifwa mig med några ord sina mogna råd huru et sådant obudit sälskap må kunna förjagas i fall eij beskrifningar är nog tÿdelig, så har iag redan gifwit ordres at några af warje sort skall med jord inläggas i askar och skickas mig på posten, dem iag äfwen skall om Herr Proffessorn det tillåter honom til sända.

Jag tilstår min obetänksamhet är stor som med detta beswärar en Man som til mÿcket wiktigare saker behöfwer all sin tid, iag wet eij hwad giltig änskÿllan iag derföre skall frambära, Herr Proffessorn kan intet finna det underligit at den som har den ähran at kiänna ArKiatorn Linneus, söker at profittera därutaf.

Min k[äre] Man ber mig anmähla dess compliment.

jag förblifwer,
HögEdel och Höglärde Herr Proffessorn,
ArKiatorn och Riddarens,
Hörsama Tienarinna
A[nna] C[hristina] Lagerberg.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 342-343). [1] [2] [3]

upTEXTUAL NOTES

a.
MS! [added in the left margin of fol. 342r]