Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2418 • Jacob Christian Schaeffer to Carl Linnaeus, 7 September 1758 n.s.
Dated d. 7. Sept. 1758. Sent from Regensburg (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Latin.

Wälborne H[err] Archiater
Min Kiäreste H[err] Broder

Hembäres till Min kiäre Broder och nådiga Fru Syster hela famnen full med tacksäjelser för långsam giästning, och mycken wälfägnad, så altid till förene, som nu senast osägeligen. jag fick fägna mig af Min K[iäre] Broders liufwa omgänge, hederliga hus, många wälgierningar. När skal wähl den dagen dagas för mig att jag än en gång fingo i min hydda se så önskade gäster.

jag kom hem i mörkningen och fant mina i sält och förnögdt tillstånd; och fick hugna mig åt min gumma, fast än icke så många possar som Min K[iäre] Broder fick af sin.

Lätt mig wetta huru det går med lilla guddottren; jag tager altid dehl uti M[in] K[iäre] Broders liuft och ledt.

Min wördnad anmäles till nådiga fru Syster, från den som har den ähran framhärda

Min kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tjenare
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1758
d[ie] 5 septembr[is]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. (LS, XIII, 177-178). [1] [2] [3]