Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2462 • Carl Linnaeus to Pehr af Bjerkén, [15 April 1758] n.s.
Dated 1758 .... Sent from Uppsala (Sweden) to London (Great Britain). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Doctor.

Aldrig har något bref kunnat fägna mer, än det H[err] Doctoren nyl[igen] sändt till H[err] Solander; om jag råkte H[err] D[octo]r, skulle jag kramma och kyssa Eder för hwart enda ord. Twänne ting drogo min högsta uppmärksamhet: det nya slags människan och Microcosmus. Microcosmus har jag aldrig fått se, alltså ej kunnat upptaga det i systemet. Om H[err] D[octo]r kunne och wille sända oss ett sådant uti spiritu vini bewarat, wore det oss den största heligdom och raritet: jag skulle i andra tomen recensera det till en ewig åminnelse af H[err] Doctoren. jag wet ej hwad förstås på det stället om Polype; om det är af de gambles polyper, som är species af Sepia, äller af de nyares, som är ett Zoophyton. Kan intet H[err] D[octo]r skaffa oss det, så giör för alt hwad heligt är och gif oss den fullkomligasta beskrifning och om mögligt är ritning, ty ingen har sedt det rätt.

Hwad den nya människans beskrifning angår, så hade jag skolat trott, att den warit verterad af nya Systemet, om älliest jag ej wettat, att H[err] D[octo]r ej haft det. hwar ewig enda nota kommer öfwerens. Men det har aldrig kommit ifrån Jamaica, utan ifrån Java äller Ostindien äller Africa. Det är omöjligen en blandning, utan positive de gambles Troglodyt äller Homo nocturnus. Det blifwer ej större än det nu är. se noga äfter om öron, tänder, fingrar på fötter och naglar, clitoris och nymphae äro lika med oss observera till minsta prick, hwar uti det kommer öfwer ens och differerar; och för alt genitalia. Will H[err] Doctoren giöra figur och noga beskrifning med alla de märken, som äro skilliaktige äller communa med oss, och sända det till wettenskaps societeten i Upsala, skall jag söka att H[err] D[octo]r har där af all den heder, som upptänkas kan; och giorde H[err] D[octo]r ej mer än detta enda på sin resa, skulle jag tycka hon woro wähl giord. Så hög är denna sak. Märk noga, om hon ej talar i halsen mer än wij, om ej ögat har någon membrana nictitans under ögonlocket, som hönsen, om tummen på foten är mera delt än på oss. om hon har os coccygis större än wij, äller någon callus på clunes. om hon har fulkomet förnuft som wij. Det är wist, att sådane finnas i Abyssinien &c. till myckenhet i skogar. Märk om pubes är likt håret. jag kan ej fråga så mycket, at jag ej önskade wetta mera.

Äfwen woro artigt att få noga observerat på Morerne deras genitalier in utroque sexu, hwar uti de specifice differera ifrån wåra. Men war god och lätt oss inte länge wänta på swar. qui cito dat bis dat. sänd brefwet med utanskrift Societati Regiae scientiarum, Upsaliae, så får jag det gratis. jag emottager alla societetens bref. Om den, som äger Troglodyten, skulle willia sällia honom, så låt mig wetta priset. Om H[err] Doct[oren] råkar D[octo]r Hill, så hälsa honom, och fråga, om han intet kunne sända mig några af de insecter han beskrefwet i sin bok Essays in natural history 1752. jag har sedt recensionen, men aldrig kunnat ännu få sielfwa boken, ehuru jag det sökt.

D[octo]r Kähler gick ut på flottan. D[octo]r Lindecrants som Medicus till armeen i tyskland. D[octo]r Elf tagit afsked från Lazarettet; D[octo]r Bergius äller Schultz kommer i stället. Licent[iat] Schultz vice Lector i Westerås.

Får H[err] Doctoren ingen annan, som tager af Troglodyten, så bed H[err] Edward (:som skrifwit den makalösa ornithologien:), så tror jag han tager af Henne för den gunst han har för mig. Äller och hälsa H[err] Ellis, så wet jag han hielper Eder för min skull. Lef wähl. Swara snart. jag är H[err] D[octo]r 1000 falt förbunden, om han i detta wisar sig waken.

Vale.
H[err] Doctorens
trogne tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758 d...

upSUMMARY

Linnaeus writes that he is very happy about the news in Pehr af Bjerkén’sBjerkén, Pehr af
(1731-1774). Swedish. Pupil of
Linnaeus. City medical officer,
Stockholm. Correspondent of Linnaeus.
letter recntly sent to Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
, particularly the information about the new human being and Microcosmus. The Microcosmus he has never seen himself, therefore he has been able to insert it in his system [Linnaeus means his Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
]. Linnaeus kindly asks af Bjerkén to do his utmost to find a sample and send it in alcohol to Linnaeus, otherwise to send a full description along with a drawing. Linnaeus will be very thankful and will name the Microcosmus after af Bjerkén in the second part of his Systema naturae. He discusses the nature of the Microcosmus, could it be a Polype or a Zoophyte?

Linnaeus discusses the new human being and its origin, could it be Java, East India or Africa? He asks af Bjerkén to send a full description and a drawing. Linnaeus asks af Bjerkén to address the letter to Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
], and Linnaeus will se to it that af Bjerkén get all the credit for it that he should have.

Linnaeus writes that he is also interested in receiving information very soon about the Moor’s sexual organs and other anatomical characteristics. Again he wants of af Bjerkén to send the letter to Royal Society of Sciences at Uppsala, as he receives all letters addressed to the Society free of charge. Linnaeus also asks af Bjerkén to ask the owner of the troglodyte if it is for sale and if so to ask for the price. Linnaeus asks af Bjerkén to forward his regards to John HillHill, John (1716-1775).
British. Pharmacist, physician and
supervisor of the botanical gardens at
Kew. Correspondent of Linnaeus.
and to ask Hill to send Linnaeus some of the insects described in his Essays in natural history and philosophyHill, John Essays in natural
history and philosophy. Containing a
series of discoveries, by the assistance
of microscopes
(London, 1752).
. Linnaeus has read the review of the book, but he has not yet been able to get it, although h ehas tried to

Linnaeus writes that Mårten KählerKähler, Mårten
(1728-1773). Swedish. Physician, orator
and poet. Studied under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein. Served
as physician of the admirality at
Karlskrona. Correspondent of Linnaeus.
has joined the navy. Lindecrants [Erik Magnus LindecrantzLindecrantz, Erik Magnus
(1729-1788). Swedish. Physician.
] has joined the army in Germany and Elf [Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
] has left his position at the hospital and will be replaced by Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
or Schultz [David Schulz von SchulzenheimSchulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeus’s lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
]. Lic. Schultz [ Mathias Gottlieb SchulzenSchulzen, Mathias Gottlieb
(1727-1800). Swedish. Orientalist and
physician. First clergyman, thereafter
docent in oriental languages. Student of
Linnaeus, teacher at Västerås
gymnasium 1758-1764, city physician to
Göteborg 1764-1771. Brother of Carl
Fredrik and David Schulz von
Schulzenheim.
] has been appointed vice senior master in Västerås.

Linnaeus advises af Bjerkén to turn to George EdwardsEdwards, George (1693-1773).
British. Ornithologist and artist.
Visited the Netherlands, France and
Scandinavia. Best known for his
History of birds (1747-1751).
Correspondent of Linnaeus.
, who has written the incomparable ornithology [Linnaeus refers to A natural history of uncommon birdsEdwards, George A natural
history of uncommon birds, and of some
other rare and undescribed animals
[...]. To which is added a [... ]general
idea of drawing and painting in water
colours; with instructions for etching
on copper with Aqua Fortis: likewise
some thoughts on the passage of
birds
etc., 4 pt., 4 vols. (London,
[1751]).
] or John EllisEllis, John (1711-1776).
British. Merchant and naturalist, expert
on zoophytes. Correspondent of Linnaeus.
for help to undress the troglodyte. Linnaeus ends the letter and asks af Bjerkén to write soon.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, X, 201).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 210-212   p.210  p.211  p.212.