Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2474 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 25 January 1759 n.s.
Dated 1759 d. 25 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen och Min Trogne H[err] Broder.

jag har änteligen fått för Botaniska Professionen Demonstrator, på lika fot som Prosector är för Anatomien. Det war mig högst nödigt, som jag märker att med åhren aftaga munterhet vigilance ock minne, at hafwa alt enumerato och att bewaka hwar ört till den minsta. Hans Excellence illustrissimus Cancellarius har ock warit så nådig och gifwit min son fullmacht där på, så att jag nu wet hwar till jag får proprie inrätta honom. Som M[in] K[iäre] Br[oder] är och städse warit min enda och rena wän under mitt lefnads lopp, så tror jag att M[in] K[iäre] Broder tager de[hl][a][a] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
i min fägnad där öfwer; får jag lefwa ett par åhr skall jag giöra min största flit att upamma honom till Botanicus, som äfter mig får mine samblingar, så att de torde komma till gagns.

Julin hemwäntas i morgon. jag skall ej glömma.

Om wåra unga Medici i Tyskland skämma ut sig, så är det ej underligit, då ingen selectus är giord, utan man tagit gossar ibland karlar, liksom soldater.

Den store Guden hielpe nådig fru Syster at wähl igenom gå sit besvär.

jag förbl[ifwer]
Min egen Broders
lydigste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1759
d[ie] 25 jan[uarii]

Archiatern
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has at last managed to get a position of demonstrator of botany established, similar to that of prosector in anatomy. It was necessary, since Linnaeus had noticed that with greater age, his ability to see and to remember everything had decreased. Linnaeus’s son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] had been assigned to the position, so now, Linnaeus knows for what he shall prepare his son. Linnaeus hopes that his friend Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
is as glad at this as he is himself. Linnaeus hopes to be able to train his son so well that he can succeed him as a botanist and make use of his collections.

Peter JulinskiöldJulinskiöld, Peter
(1709-1768). Swedish. Treasurer of
Uppsala University. 
is expected back the following day, and Linnaeus will not forget his errand with him.

If some of the young doctors sent to Pomerania have performed badly and disgraced themselves, that is not to be wondered at, as they were sent there without proper selection.

Linnaeus is concerned for the condition of Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 59-60   p.59  p.60.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].