Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2481 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 17 January 1758 n.s.
Dated 1758 d. 17 Jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Secreter.

Nu har jag änteligen fått sal[ig] Loeflings nova plantarum Genera giorde i America, öfwersände af H[err] Ortega i Spanien, med frihet at få trycka dem. de äro, lika alt sal[ig] Loeflings giöremåhl, makalösa och illustrera mer än mycket wettenskapen. Detta har jag ej bort lämna H[err] Secreteren obekant, som jag wet tager där uti besynnerlig dehl. jag ser med förundran huru samma wäxter wäxa söder om aequator, som dem Brown fått på Jamaica, att de äro mäst de samme, fast af s[a]l[ig] Löfling accuratare beskrefne.

Wille H[err] Salvius uplägga nu sal[ig] Loeflings wärk, och jag fingo så mycken hielp att jag kunde låta afskrifwa s[a]l[ig] Loeflings m[anuscripta] så woro artigt om jag i andra tomen af Systemet kunne citera hans wärk, och därmed raffinera Botaniquen på sina ställen, jag ser att H[err] Rolanders wäxter äro mästedels de samme med salig] Löflings och Browns, och då jag lägger dessa till Plumiers, skulle jag tro att de mäste inom tropicos i America blifwa tämmeligen tydeliga. Besynnerligen komma H[err] Rolanders och sal[ig] Löflings wäxter ganska nära, äfter alt det lilla jag i hast fick se hos H[err] Rolander.

Beskrifningarne på H[err] Loeflings observationer äro på latin, men brefwen på swänska, således blefwo wärket nästan på samma sätt som sal[ig] Hasselquists, men ej så drygt. Det innehåller idel Botaniska anmärkningar.

Skulle H[err] Dir[ecteur] Salvius äller någor annor willia dem uplägga, blefwo ett artigt wärk, men någon hielp borde upläggaren hafwa, emedan få utom Botanicis torde det kiöpa; men en Botanicus hade swårt att wara det förutan.

Skulle man wänta där med, torde en hehl hop af hans observationer kanske af någon annor förekommas.

Gud wälsigne H[err] Secreteren med alt godt.

jag förbl[ifwer]
Min Gynnares
lydige tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1758
d[en] 17 jan[uarii]

upSUMMARY

Linnaeus has received the late Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
nova plantarum Genera, made in America, and sent by José OrtegaOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
in Spain with permission to publish them [the description of the American plants is published in Iter Hispanicum, eller resa til spanska länderna uti Europa och America Löfling, Pehr Iter
Hispanicum, eller resa til spanska
länderna uti Europa och America

(Stockholm 1758).
]. They are, like everything Löfling did, marvellous. Linnaeus notes that the same plants grow south of the equator like those Patrick BrowneBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
collected on Jamaica [Linnaeus refers to The Civil and natural history of JamaicaBrowne, Patrick The Civil and
natural history of Jamaica: in three
parts: containing, I. An accurate
description of that island [...] with a
brief account of its former and present
state, government, revenues, produce,
and trade: II. A history of the natural
productions [...] native fossils [...]:
III: An account of the nature of
climates in general, and their
different effects upon the human
body
(London 1756).
], correctly described by Löfling.

Linnaeus hopes that Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
will publish Löfling’s work. Daniel Rolander’sRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
plants are mostly the same as Löfling’s and Brown’s and if these were added to Charles Plumier’sPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
[Linnaeus refers to the Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
, published by Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
], the most of tropicos in America would be covered. Especially do Rolander’s and Löfling’s plants come rather close to what Linnaeus has seen in Rolander’s notes.

The descriptions in Löfling’s observations are in Latin but the letters in Swedish; similar to Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
work [Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

It would become a remarkable work if Salvius would be prepare to publish it, some publishing support would, however, be necessary; few botanists would be able to buy but they all need it.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 331). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 306-308   p.306  p.307  p.308.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 212-213   p.212  p.213.