Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2486 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 8 January 1759 n.s.
Dated d. 8. Januarii 1759.. Sent from ŇkerŲ (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Min älskade och Älskanswärde Herr Archiater,
och Riddare.

Ehuruwäl en pinsam hufwudwärck och en swag syn knappast tillåta mig att hålla pennan, kan jag dock ey undgå att låta hiärtat leda handen, då jag som kårtast och hastigast aflägger mina skyldiga tacksäyelse för Herr Archiatrens och Riddarens wännliga Nyårsönskan! Herren göre wår framtid säll! Herren ackte Riket! Herre beskydde de som honom rättsinnt fruckta! Herren göre Herr Archiatrens och Riddarens dagar till så glada dagar, som han giort dess nampn älskat ibland oss, och wördat ibland utlänningar! Herren lyfte och lätte mitt korss, när Honom täckes!

Till nyårsgåfwa för mig har jag upsatt Herr Archiatrens och Riddarens portrait uti mitt mineral Cabinet, och således gifwit det en ny prydnad.

Ifrån Lyon är mig tillsändt för Herr Archiatren, Maupertuys arbeten i 4 band i 4to. De woro oinbundne, men jag har låtit dem klädas i tienliga band, hwilcka Herr Archiatren täcktes som ett wänskaps teck[e]n uptaga. Jag beklagar att den ena delen är funnen något defect. Med första tillfälle skola de öfwerskickas.

Med ouphörlig tillgifwenhet framhärdar jag, så länge lifwet räcker
Wälborne Herr Archiatrens och Riddarens
tienskyldigste tienare
Carl G[ustaf] Tessin

Åkerö d[e]n 8 Januarii
1759.

Min K[iära] Hustru förenar sig med mig i min föregående önskan, och bägge aflägge wi wår skyldige hälsning hos H[err] Archiatrens och Riddarens kiära Fru.

upSUMMARY

Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
writes a New Year letter to Linnaeus and thanks him for the recently received New Year letter [Linnaeus to Tessin, 1 January 1759Letter L2489. Tessin complains about his bad headache.

Tessin writes that he has given himself a New Year gift in the form of hanging Linnaeusís portrait in his mineral cabinet.

Tessin writes that from Lyon he has received 4 volumes of Pierre-Louis Moreau de MaupertuisísMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
(1698-1759). French. Astronomer
and geodesist. Leader of the French
expedition to Lapland in 1736-1737 to
determine the shape of the earth.
President of the Prussian Academy of
Sciences.
work Oeuvres de Mr de MaupertuisMaupertuis, Pierre-Louis Moreau de
Oeuvres de Mr de Maupertuis
(Lyon, 1756).
for Linnaeusís account. The volumes were unbound but Tessin has had them bound and regrets that one of them is somewhat damaged. The volumes will be sent to Linnaeus as soon as possible.

P. S. Tessin and Lovisa Ulrica TessinTessin, Lovisa Ulrica (-1768).
Swedish. Countess, wife of Carl Gustaf
Tessin.
. send their best regards to Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 149-150). [1] [2] [3]