Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2489 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 1 January 1759 n.s.
Dated 1759 d. 1. januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Åkerö (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe,
Kongl. M[aj]ts och Riksens Råd
Praesident, Gouverneur, Öfwerste Marschalk,
Academiae Canceller samt Canceller af alla Kongl. M[aj]ts orden.

Wid nya åhrets anträde wågar jag inställa mig ibland dem, som af upprichtigaste hierta tillönska Eders Höggrefl[ige] Excellence all sällhet och wälsignelse af högden.

Gud Allsmäcktig, som förlänt oss alt, åtnöjes med wår upriktiga tacksamhet, fast vi icke äro i stånd att wedergiälla honom det aldra minsta; med dett samma lärer Eders Excellence sig åtnöja af mig, som för så mycket godt har intet at updraga annat än ett undergifwet hierta. jag finner mig böra mina föräldrar att jag sedt detta werldens lius, men jag bör Eders Excellence fast mera, att jag fått sedt det lyckeligen; utom Eders Excellences så aldeles oförtienta nåd, hade jag i all min tid suttit i mörkrets skugga förgiäten af alla; ty då jag häller af min lefnad alt det jag här i werlden niutit af Eders Excellences hand, blifwer intet mera öfrigt i min lyckas pocal, än en elak drägg på botnen.

Ty finner jag min största skyldighet wara, i all den lycka jag äger och Gudi lof wet att fägna mig af, att altid komma i hog och tacka Min Gud och min Tessin som mig denna gifwit. jag hogkommer detta dageligen, men aldrig utan hiertans rörelse, wördnad och tacksamhet, för den, jag bör all min timliga sällhet.

Gud Allsmächtig uppehålle Eders Excellences krafter, som utnöttås af nit för wårt allmänna och af ömhet för wåre Landsmän, att Fäderneslandet sent må sakna ett så stort lius som det uplifwat i sällhet, i wettenskaper, i alt.

Jag lefwer och dör med obefläckad tro och tacksamt hierta

EDERS Höggrefl[ige] Excellences underdån[ige] ödmiukaste
tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1759
d[en] 1 januarii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 50-51   p.50  p.51.