Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2497 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 19 December 1759 n.s.
Dated 19 December 1759. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstjerne Orden

För Herr Archiaterns sista gunstiga bref tackar jag ödmjukast och skall ej förgäta att meddela af min Chinesiska samling hvad H[err] Archiatern åstundar.

Nu är så väl min som H[err] Logies spanska resa beslutad och skall ske med ett af de 2nne OstIndiska skeppen, som i nästa månad utgå. H[err] Archiatern, som altid varit min största Gynnare, täckes äfven nu gynna mig med oumbärliga påminnelser och en god instruction, utom hvilka Jag snart torde försumma de angelägnaste observationer. Min väg kommer att gå genom Portugal, Spanien, Frankrike, Ängland, Holland, Tyskland och ändteligen hem tillbaka. Gud gifve mig dertill Lycka! H[err] Archiaterns stora namn, som med Högaktning är bekant i alla Länder, skulle icke litet accreditera mig, om det tecknades under några address brefver. Jag vunno derigenom bekantskaper, som annars aldrig af mig kunde vinnas och än mindre förtjenas. H[err] Logie skiljes från mig i Cadix där han tager vägen till Gibraltar att hälsa på sina K[ära] Föräldrar. Att Jag under mitt nöjsamma vistande i Upsala förnämligast profiterat af H[err] Archiaterns ömmaste omvårdnad och trägnaste undervisning samt flere Professorers föreläsningar i Natural Historien och andre OEconomiska Grundläror, därom önskade Jag mig något vitnesbörd. Jag beklagar, att Jag försummat begära det, under H[err] Archiaterns Rectorat; Men som H[err] Archiaterns namn fördubblar dess värde i mina händer, så torde detta Testimonium kunna antidateras och af H[err] Archiatern såsom Rector underskrifvas: I vidrigt fall utber jag mig H[err] Archiaterns private Testimonium. Att under samma Rector såsom student blifva både in och utskrifven, gorde både början och slutet af mina academiske år behagelige. Så väl Testimonii expenser, som hvad jag för Böcker är skyldig, skall jag med nästa sända, ty tiden tillåter mig nu ej att sammanräkna det.

Wid min sista varelse i Götheborg fick jag af en OstIndiefarare en väl upstoppad Diomedea demersa, som berättades simma starkt under vattnet och jaga fisk. Om något vid dess färger eller skapnad är obekant, så kan det nu observeras. Hon är besynnerlig med sina Pennlösa vingar och upstående vassa Knöl på Ryggen.

Min vördnad till Nådiga Frun och hälsning till H[err] Carl, hvaremot jag framhärdar

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmiukaste tjenare
Clas Alströmer

Alingsås d[en] 19 December
1759.

upSUMMARY

Thanking Linnaeus for his last letter [this letter has not come down to us], Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
declares he shall not forget what he asked about his Chinese collection.

He and Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
will sail the following month to Spain in an East Indiaman. He will then travel through Portugal, Spain, France, England, Holland and Germany and thence home.

He intimates that suitably addressed letters of recommendation from Linnaeus would assure him of otherwise unattainable acquaintances. Logie will part from him in Cadix and proceed to Gibraltar to see his parents [Logie’s brother was Alexander LogieLogie, Alexander (?-?).
Swedish. Lived in Algier. Brother of
Fredrik Logie. Correspondent of
Linnaeus.
]. Regretting his failure to have asked, while Linnaeus was Vice Chancellor at Uppsala, for some testimonial of having attended Linnaeus’s and other professors’ lectures on natural history and other fundamental economic teaching, he now asks him to antedate and sign a testimonial as Vice Chancellor or give him a private testimonial [see Linnaeus to Claes Alströmer 12 December 1759Letter L2635]. He offers to pay the relevant costs and discharge a debt for books on a later occasion.

When last in Göteborg, one who had been in the East Indies gave him a preserved Diomedea demersa that was said to have swum strongly in pursuit of fish. Should its colouring or form be unknown, they can now be observed. Its quill-less wings and sharp erect dorsal lump are curious.

He sends his respects to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and a greeting to Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 51-52). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 15-16   p.15  p.16.