Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2498 • Anna Christina Lagerberg to Carl Linnaeus, 19 February 1759 n.s.
Dated 19 Februarius 1759. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

StocKholm d[en] 19 Februarius 1759.

Hög Ädle och Höglärde Herr Archiatorn, Proffessorn
och Riddaren,

En god wana underhålles med flit; så giör iag och, den wana iag i höstas fick at corespondera med Herr Archiatorn giorde mig så mÿcket både heder och nöije så at iag nu söker at reiterera den samma. Dhe maskar iag då ommählte, och warutaf iag hade den Ähran at öfwersända några, hafwa i westergiötland i åkrarna funnits ännu lefwande för en wicka sedan; deras natur måtte wara oändeligen stark som uthärdat winter kiölden, iag wille önska samma trefnad åt nÿttigare diur.

Om eij dhe lefwa som iag i höstas öfwersände, så skall iag bedia H[err] Archiatorn wara så god och underrätta mig om huru dessa skola conserveras til deras förwandlingstid.

Min k[iäre] Man ber mig anmähla dess compliment och iag framhärdar

Herr Archiatorens
Hörsamma
Tienarinna
A[nna] C[hristina] Lagerberg.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 346-347). [1] [2] [3]