Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2509 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 30 March 1759 n.s.
Dated 1759 d. 30 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen H[err] Broder.

För gunstig omsorg af mine små angelägenheter aflägger jag wördsam tacksäjelse.

jag har mistat 2ne Ryttare; Requisition är ännu giord om den förste allena. Till hans completterande måste jag hafwa karl hwar jag tager honom.

för en tid sedan sände jag min inspector till Stockholm, som skaffade en hit; men några dagar äfter kom ordres att han skulle föras tillbakas till fabriquerne, då jag f[örlorade på ][a][a] : MS1 [[manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
honom 150 d[a]l[e]r.

En annor hade jag straxt, där på så snart fastnat före, men wid besichtningen fants att han slitet spö, och änteligen warit bortkiörd från krigstienst.

En Skomakare gesäll har jag nu fått men fruktar att han är nog liten, utom det han är en suput.

Till den andra ännu ej requirerade vacancen har jag ingen karl; men finge jag någon woro jag doch nögd att nu wid mönster recruteringen låta den approbera. Men om jag får någon, som för tiufnad, brott, fehl på kroppen, swag statur, absenterande mönsterdagen &c. blifwer improberad, lider jag ännu mer; men will den som skaffar mig karlen laga att jag får den hit till d. 23 April nästkommande och. karlen då blifwer approberad, består jag 6 à 8 plåtar för den som skaffar, samt karlen som reser hit sina 9 d[a]l[e]r och lön, för dett han antager tiensten från 70 till 100 plåtar, som karlen är beskedelig, stark och medelåldrig, men älliest fruktar jag mig blifwa bedragen. war därföre så god [och gå][a][a] : MS1 [[manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
i borgen för mig till den som skaffar för 6 à 8 plåtar, som skola sändas nästa post ifrån det att karlen blifwer gillad här i Upsala d 24 april (på Cancelliet) nästkommande. jag betalar alt promt allenast jag ej blifwer bedragen [b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 2
]
giör här med som M[in] Br[oder] tycker rådeligast och som M[in] K[iäre] Br[oder]s gambla wänskap plägar, som altid är till mitt bästa[b][b] : MS1 [added in the left margin
of fol. 2
]
.

jag har haft bref af några wåra unge Medicinae studiosis i pomeren, att de ärna måst alla saman där ute taga graden; då får Collegium Medicum wackra Doctorer. Då blifwer fåfängt mera hålla tillbakes och söka att skaffa goda Doctorer. Då få chirurgi skiähl att säga sig wara så goda som Doctorerne, ja wähl bättre. eo ipso blifwer giärdet upgifwit och i wår tid blifwer intet mer att tänka på goda Doctorer i swerige. Hwar en råkar då samma wäg till honores Doctorales.

H[err] Solander, som reser nu till Engeland, lärer i morgon giöra sin upwaktning; han är den quickaste jag haft under min tid, besynnerligen i Historia naturali; har M[in] Br[oder] bud till Engeland är tillfälle med honom öppet. jag sände med honom disputationen om Auctores Botanicos.

Gud låte mig få höra att nådiga fru Syster blifwit wähl restituerad.

jag förbl[ifwer] [Min][a][a] : MS1 [[manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
]
trognaste Broders
lydigste tiena[re]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1759
d[ie] 30 Martii.

Archiatren
Wälborne H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for help in various small issues.

Two horsemen, kept by Linnaeus, have been killed. The military authorities have asked for replacement of one of them, and Linnaeus has to find someone.

One attempt had been made, but that had failed. Linnaeus had lost 150 daler on that occasion. Another man had been found, but he did not pass the acceptance tests, since he was an ex-convict and had already been dismissed from military service once. The latest suggestion is a young shoemaker, but Linnaeus is afraid that he is too small and a drunkard.

For the second vacancy, Linnaeus is aware that he must find somebody, but he would not like having his candidate rejected in the enrolment. He describes the salary he is willing to pay to the person who finds him, if the soldier is accepted. He asks Bäck to spread this offer and to guarantee this gratification, until the matter is settled.

Linnaeus has heard from the young students of medicine in Pomerania, that they will all reach the degree of doctors there. Then, the Collegium medicum will get some nice young members, and the surgeons will have better reasons for their request to be accepted as real doctors.

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
is on his way to England, and he will come and see Bäck on the following day. He is Linnaeus’s best pupil. If Bäck wants to send something to England, Solander is a very convenient opportunity. Linnaeus has sent the dissertation Auctores botaniciLinnaeus, Carl Auctores
botanici
, diss., resp. A. Loo
(Uppsala, 1759). Soulsby no. 2017.
with him.

Linnaeus hopes to hear that Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] has recovered.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 63-65   p.63  p.64  p.65.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [[manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1]
b.
MS1 [added in the left margin of fol. 2]