Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2510 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 30 March 1759 n.s.
Dated 1759 d: 30 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens Råd
President, Gouverneur, Öfwerste Marschalk,
Academiè Canceller, Canceller af alla K[ongl]. orden

At för Εders Höggrefl[ige] Excellence. blifwa aller ödmiukast presenterad, har H[err] Dan[iel] Solander af mig på det ömmaste anhållit; jag finner nogsamt att ett så förmätet tilltagande icke anstår mig, men jag har icke kunnat näka en så wärdig discipel des trägna begiäran. Han är ibland alla de disciplar, som jag upammat säkerligen den aldra bäste af dem som hört mig, hesynnerligen uti Historia naturali.

Han kiänner de mäste diuren, intill de minste insecter och snäckor bättre än någon annor. Han är starkare i Botaniquen än Någon i Riket; Han äger ock wacker insicht i Stenarna.

Denne ärnar nu desse dagar att resa till Engeland, att bese deras trägårdar och plantagier af Americanske träd. att se huru de applicera natural historien i stort till oeko- nomien med häckar &c. att genomgå deras samblingar af naturalier och hesynnerligen den store Sloanes sambling.

Hans ärbara upförande och dygd swarar emot hans qwickhet.

Igenom honom hoppas jag få lära det jag ännu ej wet och få till trägården hwad som för mig felas.

Εders höggrefl[ige] Excellence, som altid distinguera dem som med flit söka gå ährans wäg, gifwer honom sin fulla önskan, om Εders Excellence anser honom med nådiga ögon.

Jag lefwer och dör

Εders Höggrefl[ige] Excellences
Underdån[ige] ödmiukaste
och tacksame tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1759
d[en] 30 Martii

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Tessinska samlingen, Brev till C. G. Tessin, bunt 17, E 5731). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 54-55   p.54  p.55.