Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2512 • Anna Christina Lagerberg to Carl Linnaeus, 26 March 1759 n.s.
Dated 26 Mars 1759. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

StocKholm d[en] 26 Mars 1759.

Hög Aktade och Höglärde Herr Proffessor
ArKiator och Riddare,

Uti mina förra bref iag hafft den ähran addressera til H[err] ArKiatorn giorde iag förfrågningar uti diur-riket; iag måste äfwen uti detta hålla mig wid samma ämne, tÿ wext eller ört riket gifwer mig eij stor anledning at tala, tÿ den i fiohl sådda hafren gifwer ännu intet något lifs tecken.

H[err] ArKiatoren har orsak at säga det iag förwänder den alment antagna ordningen, i det iag börjjat med maskar, och ifrån dem går til menniskian; iag wiser däruti min okunnighet. Mig är berättad för några dagar sedan at H[err] ArKiatoren gifwit åt Fru LandsHöfdingskan Lillieberg et botemedel för liktornar; om iag intet sÿntes för näswis, så begiärte iag recept däruppå; Några utaf mina wänner war ibland Fru Grefwinnan Ernpreuts är en, hafwa gifwit mig i Commission at framföra denna begäran.

Min k[iäre] Mann ber oändeligen helsa, och iag förblifwer städse,

Högaktade och Höglärde Herr Proffessorn
ArKiatoren och Riddarens,
Hörsamma Tiänarinna
A[nna] C[hristina] Lagerberg.

Kongl. Majts. Tro Tienare och Archiater
samt Riddare af dess Nordstiärne-orden, Hög-
Ädle, Herr Carl Linnaeus
Til
Upsala

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VIII, 348-349). [1] [2] [3]