Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2523 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 30 April 1759 n.s.
Dated 31 April 1759. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden

Igår lemnade Herr Ortega till mig det här bilagda brefwet ifrån Sin Systerson; och anmodade mig att berätta det han är aderton år gammal, förstår wäl Fransyska, Italienska, Spanska, Latin, Graekiska, och någorlunda Ängelska; har giordt wackra framsteg i Historia Naturali, och Physica experimentali; hans afsigt är att blifwa Medicinae Doctor i Bologne, och sedan resa genom åtskilliga Riken i Europa. och när han kommer hit tillbaka, så skall han tjena Herr Archiatern mycket wäl, emedlertid will han hawa den äran att correspondera med Herr Archiatern.

Herr Ortega beder om ursäkt att han nu sielf icke skrifwit, ty han är siuklig och mycket sysselsatt, han lofwar att wid tillfälle sända till Herr Archiaten af de Americanska örter som Loefling samlat, och andra flera af sitt Herbarium.

Härmed följer det sidsta af herb[arium] Loefl[ing], så många som kunnat determineras.

Doct[or] Barnades ärnar utgifwa Flora Matritens jag har den äran att med fullkomlig tillgifwenhet och vördnad förblifwa

Wälborne Herr Archiater och
Riddarens
allra ödmiukaste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid d[en] 31 April[is]
1759.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 249-250). [1] [2] [3]