Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2534 • Daniel Scheidenburg to Carl Linnaeus, 2 April 1759 n.s.
Dated 2 April 1759. Sent from Madrid (Spain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden.

Wid slutet af sidstl[id]ne Februarii hade jag den äran att bekomma Herr Archiaterns Höggunstiga Skrifwelse under den 22. Decembr[is] och tackar derföre allerödmiukast.

Härmed sändes nu en förteckning på mestadelen af sal[ig] Loeflings Herbarium. Omkring Madrit äro de samlade, wid hwilka locus icke är anmärkt. deribland äro och många indeterminerade, som D[octor] Barnades lofwar att examinera och Specificera.

När Herr Archiatern skrifwer honom till, så täckes Herr Archiatern, addressera brefwet till Herr Extraordin[aira] Envoyéen, ty jag blifwer wäl icke så länge på denna orten, om jag får någon god lägenhet att resa härifrån.

Herr Archiaterns Bref till Herr Ortega war ganska wälkommet, han har skickat det till sin SysterSon i Bologne och lofwar att med första aflemna swar därpå.

jag recommenderar mig uti Herr Archiaterns beständiga gunst och har den äran att med största vördnad förblifwa

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
allerödmiukaste tjenare
Dan[iel] Scheidenburg

Madrid d[en] 2 April
1759

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 248). [1] [2]