Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L2541 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 May 1759 n.s.
Dated 4 Maji 1759. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish & Latin.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Pis. bras. 118. Fructus instar siliquae, et coloris nigricantis, ubi matur[a]verit qui facile aperitur, continens nucleum nucis magnitudine et figura, coopertum cuticula nigra, quae pauca pulpa lutea lenta molli, eduli quidem, sed non saporosa, ita ut inter fatuos fructus numeretur, ut solet in arboribus balsamiferis.

Marcgr. bras. 131. Fructus illius est siliqua obrotunda, magnitudine unius digiti, fusca, quae si digitis prematur facile aperitur et continet nucleum avellanae nucis magnitudine et figura, cuticula nigra membranacea tectum, quae ad medietatem vestitur pauca pulpa lutea, odoris instar pisorum contusorum. Ipse nucleus constat carne lenta, instar cornu emolliti, cedente dentibus, saporis haud manifesti, coloris aquei, qui comeditur. Siliquae maturae decidunt et colliguntur.

Barreire har intet ord annat än namnet

Rajus ej ett ord annat än Marcgrave och Piso. af alt lärer M[in] Br[oder] kunna dömma at det icke är den samma. Nucleus består af 2 lobis äller cotyledonibus, såsom alla plantae, utom Gramina, Palmae. Duae fabae absolute constituunt unum semen, uti in nucleo nucis 2 cotyledones, quod rogo ne dubites, cum in alterutro nullibi occurrat corculum.

jag hoppas min Br[oder] slipper Drotningholm till hösten. När M[in] Br[oder] reser till Wessmanland i[d] e[st] till äller genom Westerås, så har M[in] Br[oder] endast 2 mil i krok för en fattig wän till Upsala om M[in] Br[oder] wårdar sig se honom; och intet längre. alltså utan ursächt.

Lindecrants will i tyskland examinera några unga medicos till Doctorer om wij willia sedan på hans examen promovera dem.

Det swider i hiertat at K[ongen] ej giorde M[in] K[iäre] Br[oder] nu till Riddare; jag unnar gierna Secr[etair] Wargentin, som en braf karl, men nog har Min Br[oder] mera i alt; i dignitet, i erudition, i förtienst &c. och alla dagar tient troget. Gud wet hwad tänkes.

cuticula vestitur pulpa ad medietatem. det förstår ej häller jag.

jag har bedt H[err] Ortega skrifwa af alla namn uti s[alig] Löflings herbario samblat i madrit, af jag där af måtte få en Flora madritensis; den har jag nu fått.

En studiosus skall disputera, som dedicerat Borgm[ästare] Kierman, Arch[iater] Schytser, Prof[essor] Acrell och Ramström, samt satt för disputationen; dedicationen är censurerad af Prof[essor] Aurivillius, att hon måste stå; jag wet intet hwad han här med will hafwa.

Min K[iäre] Broders
i döden trogne
C[arl] Linnaeus

Upsala d[ie] 4. Maji
1759

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus quotes two passages, from Willem PisoPiso, Willem (1611-1675).
Dutch. Naturalist, physician. Leader of
a scientific expedition to Brazil, with,
among others, Georg Markgraf.
and Georg MarkgrafMarkgraf, Georg (1610-1644).
German. Naturalist, scientist and
cartographer. Travelled in Brazil with
Willem Piso to undertake zoological,
botanical, and astronomical expeditions.
respectively, describing the fruit of a plant [Linnaeus quotes from the Historia naturalis BrasiliaePiso, Willem & Georg Markgraf
Historia naturalis Brasiliae
(Leiden, 1648).
]. The issue is whether these two descriptions can refer to the same species.

Pierre BarrèreBarrère, Pierre
(1690-1755). French. Professor of
medicine, Perpignan. Correspondent of
Linnaeus.
add nothing.

The same goes for John RayRay, John (1627-1705).
British. Naturalist and clergyman. One
of the most influential botanists before
Linnaeus.
. Linnaeus draws the conclusion that two different species must be meant, and he supposes that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
can come to the same result.

Linnaeus hopes that Bäck will not have to go to Drottningholm for the autumn. Linnaeus suggests that Bäck makes a detour to visit him in Uppsala, when Bäck is on his way to Västmanland through Västerås. The route will only be 20 kilometres longer.

Erik Magnus LindecrantzLindecrantz, Erik Magnus
(1729-1788). Swedish. Physician.
will go to Germany and examine some young doctors, who could then be promoted in Uppsala.

Bäck did not obtain the degree of Knight of the Order of the Polar Star [Riddare av Nordstjärneorden] at the latest bestowal, but Pehr Wilhelm Wargentin did. Linnaeus has nothing against Wargentin but thinks that Bäck would be better qualified.

Linnaeus quotes a passage in Latin that Bäck has asked him to translate, but Linnaeus does not understand it.

From José OrtegaOrtega, José (?-1761).
Spanish. Military pharmacist of the
Spanish army. Secretary of the Academy
of Medicine of Madrid. Correspondent of
Linnaeus.
, Linnaeus has now received the list of names in Pehr Löfling’sLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
herbarium in Madrid, so he now has a “Flora Matritensis”.

A dissertation [Flora CapensisLinnaeus, Carl Flora
Capensis
, diss., resp. C. H.
Wännman (Uppsala, 1759). Soulsby
no. 2040.
], dedicated to Gustaf KiermanKierman, Gustaf (1702-1766).
Swedish. Member of the Swedish Riksdag,
sponsor, director of the Swedish East
India Company.
, Herman von SchützercrantzSchützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
, Olof af AcrelAcrel, Olof af (1717-1806).
Swedish. Surgeon, professor at the
Serafimer-hospital in Stockholm. Uncle
of Johan Gustaf Acrel.
and Mathias RamströmRamström, Mathias
(1701-1772). Swedish. Army surgeon,
diector general (överdirektör)
of the Swedish surgery and president of
the Society of surgeons (Chirurgiska
societeten). Father of Christian Ludvig
Ramström.
will soon be discussed. It has passed Samuel Aurivillius’Aurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
censorship. Linnaeus does not know what lies behind these contacts.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 65-67   p.65  p.66  p.67.